Publikacje naukowe

Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989

Łatka Rafał, Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989 , Warszawa 2019.

Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów uszeregowanych w spo- sób chronologiczno-problemowy. Zawiera opis i analizę ram insty- tucjonalnych oraz mechanizmów funkcjonowania poszczególnych or- ganów wewnętrznych Episkopatu, stosunków Episkopatu z władzami oraz jego miejsca w relacjach pań- stwo–Kościół i stosunku do rzeczy- wistości politycznej.

Opcje strony

do góry