Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Adamczyk Zbigniew Andrzej

Zbigniew Andrzej Adamczyk, ur. 22 XI 1951 w Katowicach. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe (1973).

1973-1976 elektroradiolog w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, 1976-1986 w Ośrodku Medycyny Pracy Budowlanych tamże. 1977-1979 współpracownik KSS KOR, kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, od 1979 także KPN.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S”, następnie KZ w OMPB w Warszawie. W VI i XII 1981 delegat na I i II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w OMPB: plakatowania i kolportażu ulotek; 1982-1986 przewodniczący TKZ „S”. 1982-1988 członek podziemnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia Regionu Mazowsze; organizator i uczestnik zbiórki pieniędzy, pomocy materialnej i medycznej uwięzionym i ich rodzinom, pomagał osobom represjonowanym w zdobyciu pracy, udzielał schronienia ukrywającym się, organizator pomocy medycznej podczas demonstracji, uczestnik manifestacji „S” i KPN, akcji ulotkowych i malowania na murach, emisji radia „S”; organizator spektakli teatru podziemnego i wystaw malarstwa Barbary Brożyny. 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, 2-krotnie pobity (1983, 1986), rewizje w mieszkaniu. 1982-1984 członek Rady Wykonawczej Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności Unia, 1984-1986 Rady Wykonawczej Grupy Politycznej Niezawisłość, od 1986 Grupy Politycznej Solidarność i Niepodległość. 1984-1986 współzałożyciel, redaktor i autor pisma „Solidarność i Niezawisłość” oraz współzałożyciel pisma „Wolna Trybuna” wydawanych przez Grupę Polityczną Niezawisłość. Organizator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Głos Medyka”, „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej”, „Niezawisłość”, „Wolna Trybuna”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, książki, kasety, znaczki poczt podziemnych, kartki okolicznościowe, tzw. cegiełki). W 1986 zwolniony z pracy, od 1987 pracownik Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w IK; od X 1988 współorganizator Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Region Mazowsze.

1989-2008 przewodniczący lub wiceprzewodniczący KZ „S” w IK; 1989-2003 członek Rady Sekcji Ochrony Zdrowia „S” Regionu Mazowsze, 1995-2003 wiceprzewodniczący. 1997-1998 redaktor naczelny pisma związkowego służby zdrowia „Puls Solidarności”. Od 1990 w kierownictwie KPN: szef Wydz. Kadr (1990-1991), szef Wydz. Prasowego (1991-1993), członek Rady Politycznej (od 1991). 1991-1993 poseł RP z listy KPN, członek Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego (1991-1992). 1998-2002 radny Gminy Warszawa-Ursynów, członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Zarządu Gminy. W 2001 założyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi na Ursynowie. Od 2008 na rencie.

 

Stanisław Grzonkowski

Opcje strony

do góry