Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baran Eugeniusz

Eugeniusz Baran, ur. 28 XI 1938 w Nowym Sączu. Ukończył ZSZ w Nawojowej (1954).

1954-1991 ślusarz maszynowy, następnie mistrz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. 1976-1980 zbierał i przekazywał pieniądze na działalność KOR, następnie KSS KOR. 1977-1980 przewodniczący Rady Robotniczej na Wydz. Wagonowym ZNTK.

Od IX 1980 w „S”, z-ca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, 18 IX 1980 z-ca przewodniczącego KS podczas strajku w ZNTK, 17 X 1980 – III 1981 przewodniczący KZ; 22-27 X 1980 uczestnik głodówki kolejarzy we Wrocławiu, 27 X – 5 XI 1980 członek Komisji ds. Pragmatyki Kolejowej podczas rozmów resortowych ze stroną rządową tamże. XI 1980 – 13 XII 1981 członek Prezydium KKP ZNTK i PKP; sygnatariusz porozumień i uzgodnień ze stroną rządową. 1980-1989 prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych w domu w Nawojowej. 1980-1981 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”, „Gońca Małopolskiego”, tzw. cegiełek. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w nowosądeckim Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska – Komisja w Nowym Sączu z komisją rządową ws. niezrealizowanych postulatów. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (tamże autor i współautor utworów satyrycznych i patriotycznych), zwolniony 11 II 1982. Do 1989 w podziemnych strukturach „S”, ich współorganizator w ZNTK, w bliskiej współpracy z Konstantym Konarem, Zbigniewem Bocheńskim, Stefanem Łukasikiem, Tadeuszem Nitką; kolporter m.in. na terenie ZNTK wydawnictw podziemnych, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Kolejarza Małopolskiego”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kart okolicznościowych – odbiór głównie u Henryka Ferenca, S. Łukasika, Józefa Biela; zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym, członek grupy organizującej pomoc aresztowanym i ich rodzinom, zbierał informacje nt. represji; współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę przy kościele oo. jezuitów w Nowym Sączu. 1982-1987 wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom. W V 1988 uczestnik kilkugodzinnych przestojów w pracy w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

1989-1991 członek Komisji Oddziałowej „S” w ZNTK. 1989-1991 wiceprzewodniczący KO „S” w Nawojowej, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: organizator spotkań i wieców z kandydatami do Parlamentu. 1990-2003 ławnik Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 1991-1998 na rencie, od 1998 na emeryturze. 1996-2005 sądowy kurator społeczny Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Autor 2 patentów dot. zamków wagonowych (l. 60. i 70.).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Od 20 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Działacz; 7 V 1982 – 4 IV 1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Zamek.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry