Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartczak Jan

Jan Bartczak , ur. 9 I 1947 w Koźminku k. Kalisza, zm. 15 V 2018 w Niemczech. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1974).

1974–1978 zakonnik w Zgromadzeniu Księży Marianów w Górze Kalwarii i Grudziądzu. 1979 – IV 1980 pracownik w Państwowym Komitecie Pomocy Społecznej w Lublinie. V 1980 – 1982 dyspozytor w MPK w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; w IX 1980 współinicjator i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od 10 XI 1980 przew. KZ; od IX/X 1980 członek, sekretarz biura, od 6/7 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 przew. MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; wykładowca Wszechnicy Związkowej; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od 16 V 1981 przew. ZR Środkowo-Wschodniego; członek KKP; IX/X 1981 delegat na I KZD, przew. zespołu zjazdowego ds. ruchów społecznych; członek KK. Od 27 XI 1981 członek Rady Społeczno-Gospodarczej w Lublinie, powołanej na mocy porozumienia z wojewodą lubelskim.

14 XII 1981 zatrzymany w Toruniu i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, 22 XII 1982 zwolniony. W 1983 zaangażowany w tworzenie Duszpasterstwa Trzeźwości przy katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie oraz przy parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku.

Od IX 1983 na emigracji w RFN. 1983–1984 świadek w czasie rozpatrywania przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie skargi ws. łamania praw związkowych w PRL. I – II 1984 jako b. przew. Regionu Środkowo-Wschodniego udzielił wywiadu RWE i Głosowi Ameryki. W l. 80. taksówkarz. 1990–2012 pielęgniarz (w 1992 ukończył 3-letnią szkołę pielęgniarską). Od 2012 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

29 X 1980 – 22 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Dwulicowcy.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry