Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Broda Jarosław

Jarosław Broda, ur. 25 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1956 w Bystrzycy Kłodzkiej. 1975-1980 student Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek polonistyka; absolwent Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej Central Connecticut State University we Wrocławiu (1993).

1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych (książki NOWej, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR). XII 1977 – 1980 współorganizator, działacz SKS we Wrocławiu, 1977-1980 współredaktor i wydawca niezależnych literackiej Biblioteki Agory i Warsztatów Literackich Filologów. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. 7-17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. 1979-1981 członek Koła Młodych przy wrocławskim oddziale ZLP.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, redaktor i wydawca „Komunikatów” MKS we Wrocławiu; od IX 1980 w „S”. 1980 – 13 XII 1981 etatowy pracownik MKZ Wrocław/ZR Dolny Śląsk, publicysta, od nr. 9 (z 21 XI 1980) redaktor naczelny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Od V 1981 przewodniczący Tymczasowej Komisji Prasy Związkowej; IX/X 1981 podczas I KZD współredaktor gazety zjazdowej „Głos Wolny”; 22 XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Warszawie.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, od końca VII 1982 na przepustce, następnie ze względu na stan zdrowia 1 mies. w szpitalu, nie wrócił do Grodkowa, formalnie zwolniony z internowania 14 X 1982. Od wiosny 1983 współpracownik podziemnego kwartalnika „Obecność”; od 1984 w Solidarności Walczącej; 1984-1987 redaktor naczelny podziemnego pisma „Walka”. 1984-1987 pracownik prywatnego zakładu dekarskiego oraz archiwista w Spółdzielni Nowa we Wrocławiu. 1985-1989 członek wrocławskiego Komitetu Kultury Niezależnej. Od 1986 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, XII 1987 – I 1990 redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. W 1987 laureat nagrody Polcul Foundation. 16 IV 1987 uczestnik pikiety we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej w obronie aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty ʼ77 i SPCz Petra Pospíchala. Wiosną 1988 współzałożyciel i redaktor podziemnego periodyku kulturalno-literackiego „Kontur”. 15 XI 1988 demonstrował (z Mirosławem Jasińskim) w Warszawie przed ambasadą Rumunii w rocznicę krwawo stłumionych demonstracji robotników w Brasovie. XII 1988 – 1990 redaktor Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej. W 1989 współorganizator Solidarności Polsko-Węgierskiej oraz w XI 1989 Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu.

Od 1989 współtwórca i członek wrocławskich oddziałów SPP i SDP, współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Demokratyczne. 1990-1991 z-ca redaktora naczelnego Polskiego Radia Wrocław; 1991-2001 dyr. wrocławskiego oddziału Wydawnictwa Naukowego PWN (od 1997 Wydawnictwa Naukowego PWN SA); 2001-2002 redaktor naczelny dwutygodnika „KGHM Wiadomości”; 2002-2018 dyr. Wydz. Kultury w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu; od 2018 dyr. programowy Radia Wrocław SA. 2023 - III 2024 członek Wojewdzkiej Rady Konsulatcyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewódzie Dolnośląskim.

Autor 5 zbiorów wierszy, m.in. Pozostawmy im wybór broni (w podziemiu: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, Wrocław 1986), Listy do żywych i umarłych (1997) oraz wspomnień Ślady (2023).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022), medalem Pro Memoria (2010), Medalem Republiki Czeskiej za Zasługi dla Dyplomacji (2020).

17 III 1978 – 19 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy; 1986 – 2 II 1990 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grafomani/SOR krypt. Prezes.

Artur Adamski, Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry