Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cichocki Adam

Adam Cichocki, ur. 1 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1956 w Namysłowie k. Opola. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1981).

1983-1984 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Lublinie, 1984-1988 Wydz. Duszpasterstwa Kurii Biskupiej tamże. Od 1977 uczestnik ROPCiO; w 1978 uczestnik akcji kolportażu ulotek przed wyborami do rad narodowych, w III 1980 przed wyborami do Sejmu PRL. W I 1980 współzałożyciel Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry. W V 1980 wspierał działalność Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego.

26-30 VIII 1980 uczestnik głodówki w kościele Świętego Ducha w Lublinie w solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu. W XII 1981 zatrudniony przy ZR „S” w Lublinie (stan wojenny udaremnił wyjazd do Brukseli, gdzie miał odpowiadać za kontakty ZR z Konfederacją Chrześcijańskich Związków Zawodowych).

Od 13 XII 1981 w ukryciu; inicjator druku i rozpowszechnienia broszury nt. ruchu non violence. 8 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, 8 IV 1982 aresztowany, 6 V 1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazany w postępowaniu doraźnym na 3 lata więzienia (sądzony wspólnie z Cecylią Sawą), osadzony w ZK w Łęczycy, od VI 1982 w ZK w Hrubieszowie, od 22 X 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, 12 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa na 3-letni okres próbny, 26 X 1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na mocy amnestii darował karę i skrócił okres próbny. 1983-1984 wykładowca katolickiej nauki społecznej w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy KUL oraz w Stalowej Woli w parafii MB KP, w 1984 współtwórca Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy Kurii Biskupiej w Lublinie.

1989-1990 pracownik ZR Środkowo-Wschodniego „S”. 1990-1992 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 1992-1993 wojewoda lubelski. 1991-1992 prezes PC na woj. lubelskie. 1994-1996 pełnomocnik Zarządu ds. związków zawodowych oraz wicedyr. ds. personalnych w TP SA, 1996-1998 gł. specjalista ds. personalnych w Daewoo Motor Polska, od 1998 własna działalność gospodarcza. 1996-2000 prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego, 1998-2004 członek Rady Katolików Świeckich przy Episkopacie Polski. 2008-2009 wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej ds. zasobów ludzkich, po 2009 ponownie własna działalność gospodarcza.

8 IV 1980 – 4 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity; 5 V 1987 – 7 VIII 1989 przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Absolwent.

 

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry