Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dakowski Mirosław Andrzej

Mirosław Andrzej Dakowski, ur. 3 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1937 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1959), doktorat (1967), habilitacja (1973), prof. (1997).

1961–1992 członek KIK.

1940–1946 na zesłaniu na Syberii. 1957–1959 pracownik naukowy Wydz. Fizyki UW, 1959–1986 Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, 1969–1973 w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (ZSRS), 1977–1979 w Centre d’Etudes Atomiques w Saclay (Francja), 1979–1980 Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH w Darmstadt (RFN).

1980 współautor (ps. Andrzej Pomorski) książki Solidarnost’ – o raboczem dwiżenii w Polsze i o raboczem dwiżenii w Rossii (Frankfurt, 1980), kolportowanej w ZSRS i bazach Armii Sowieckiej w Polsce.

Od wiosny 1981 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik spotkania „S” w Świerku inicjującego podziemną działalność; organizator fotografowania i mikrofilmowania prasy podziemnej i jej przerzutu za granicę do Andrzeja Chileckiego (współpracownik Instytutu Literackiego w Paryżu); 1982–1983 drukarz, autor w podziemnym piśmie „W okopach” (ps. Szary, Andrzej Pomorski); 1983–1985 organizator kolportażu podziemnego wydawnictwa Krąg. 1983 współzałożyciel (z Andrzejem Urbańskim), organizator druku, drukarz podziemnej oficyny Wydawnictwo; 1986–1990 autor w paryskiej „Kulturze”. 1985 inicjator Ruchu Poszanowania Energii oraz Energetyki Odnawialnej. 1986–1991 pracownik naukowo-techn. Samodzielnego Laboratorium Cyklotronu przy Wydz. Fizyki UW. 1988–1989 fizyk w Institut de Physique Nucléaire w Orsay (Francja).

1990 inicjator Grupy Poszanowania Energii. 1990–1991 gł. specjalista w Państwowej Agencji Atomistyki, 1991–1997 w Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie, 1992–2007 wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej/Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2000–2001 gł. specjalista w Agencji Techniki i Technologii w Warszawie; od 2006 na emeryturze. 2009–2010 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. 1992–2005 uczestnik ruchu na rzecz ordynacji z Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi.

Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej, energetyki oraz publicystyki m.in. współautor Raportu w sprawie następstw katastrofy w Czarnobylu wraz z załącznikami II i IV (1991), Via bank i FOZZ. O rabunku finansów Polski (1992), O energetyce dla użytkowników i sceptyków (2005), od 2007 publikuje na własnej stronie internetowej.

1964–1973 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV MSW; 1973–1990 przez Wydz. II/IIIA-1/V-1 KS MO/SUSW w ramach SO krypt. Atom; 1983–1984 przez Wydz. V-1 KS MO/SUSW w ramach SOS krypt. Willa; 1984–1985 przez Wydz. VII Dep. V MSW w ramach SOR krypt. Fizyk; 1985–1990 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Fizyk.

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry