Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dobrecki Krzysztof

Krzysztof  Dobrecki, ur. 20 VII 1951 w Koninie. Absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­cza w Poznaniu (1974).

1968 kolporter ulotek. 1965–1975 w ZHP, 1972–1981 w PZPR.

1974–1975 referent w Urzędzie Miasta Poznania, IV–VIII 1975 stażysta w magazynie „Tydzień”, 1975–1979 dziennikarz „Gaze­ty Zachodniej”, 1979–1982 dziennikarz, p.o. z-cy/z-ca redaktora nacz. „Przeglądu Konińskiego”.

Od 1980 w „S”, od 12 XI 1980 członek/z-ca przew. Międzyre­dakcyjnego Koła „S”, 13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie (redaktor ręcznie wykonanej gazetki „Przegląd Koniński”), 29 IV 1982 zwolniony; III 1982 zwolniony z pracy w redakcji „Przeglądu Konińskiego”, nast. pra­cownik gospodarstwa rolnego w Krzywogońcu (Bory Tucholskie), przedsiębiorstwie Comindex, hurtowni kosmetyków, 1982–1984 właściciel sklepu z art. używanymi Lamus w Koninie. 1985–1987 dziennikarz czasopisma kurii włocławskiej „Ład Boży”.

1982–1989 działacz podziemnych struktur konińskiej „S” sku­pionych pocz. w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, nast. św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu; w różnym okresie m.in. współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Inter­nowanym i ich Rodzinom oraz z warszawskim środowiskiem ludzi kultury niezależnej (działał w grupie kolportażowej niezależnych pism), członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” w Koni­nie, 1984 współzałożyciel Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha, członek Rady i 1985–1986 pierwszy senior; współorganizator uroczystości tamże, np.: 16 XII 1983 mszy za pomordowanych w Grudniu 1970 na Wybrzeżu, 19 VII 1984 współodpowiedzialny za organizację przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika powstańca z 1863–1864 o. Maksymiliana Tarejwo na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej; współor­ganizator wystaw w ramach Konfraterni, np.: Sztuka uwięziona, Józef Piłsudski oraz wykładów, np. Jak zachowywać się podczas przesłuchania lub rewizji; 30 VIII 1987 współorganizator uroczy­stości w parafii św. Wojciecha z okazji 7. rocznicy podpisania po­rozumień sierpniowych; 18 IV 1988 współorganizator spotkania (w pomieszczeniach plebanii kościoła) z członkiem Krajowej Ko­misji Wykonawczej „S” Januszem Pałubickim; współorganizator Klubu Dziennikarzy Katolickich (z Anetą Bronowicką, Lechem Stefaniakiem, Andrzejem Mosiem, ks. Stanisławem Waszczyń­skim, Ewą Bugno-Zaleską, Wojciechem Zaleskim); 1985–1989 redaktor dwutygodnika „Szczęść Boże” umieszczanego cyklicz­nie w gablocie przed kościołem św. Wojciecha. Od 1985 współ­organizator, instruktor, komendant I szczepu, naczelnik Polskiej Organizacji Harcerskiej. Od XII 1986 uczestnik działań Komisji Interwencji i Praworządności „S” kierowanej przez Zbigniewa Romaszewskiego, kolporter pisma „Prawo i Bezprawie”. 30 IX 1986–1989 członek Tymczasowej Regionalnej Rady „S”, od I 1987 Konińskiego Klubu Ekologicznego; 1989 członek/rzecznik praso­wy KO „S” w Koninie.

1990 redaktor nacz. tygodnika „Nasz Głos”, 1994–2005 dyr. generalny „Przeglądu Konińskiego”. Autor słuchowisk radio­wych i książek, m.in. książki Zakazana Ewa (2007), Opowiem Ci moje miasto (2022).

2009 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP.

23 VI 1981 – 3 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. II/ III/V KW MO w Koninie w ramach SOS/KE krypt. Murecki, 3 VII 1984 – 5 IX 1989 przez Wydz. V w ramach SOR krypt. Układ-2; 5 IX 1989 – 10 I 1990 przez Wydz. V/WOKPP w ramach SO krypt. Związkowcy.

 

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony

do góry