Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drost Zdzisław

Zdzisław Drost, ur. 4 VII 1958 w Robaczynie k. Kościana. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Ekonomiki i Organizacji Zarządzania (1984).

1984-1989 pracownik Zakładu Inwestycji Budowlanych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lesznie. 1977-1982 członek Stowarzyszenia Pax w Lesznie. Od 1980 związany z KPN, współpracownik Romualda Szeremietiewa.

X 1980 – 1981 współpracownik MKZ „S” Regionu Leszczyńskiego, następnie ZR; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych; od VII 1981 członek Regionalnego KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., od 6 I 1982 w Głogowie, 19 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 zwolniony. We IX 1982 współzałożyciel, następnie członek TZR „S” w Lesznie, organizator druku, kolportażu pisma „Komunikaty TZR w Lesznie”; 10 XII 1982 zatrzymany, 12 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lesznie i Poznaniu, skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych tamże na 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata. Od X 1983 ponownie członek TZR, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w Regionie. W 1985 współzałożyciel Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie; 1988-1990 organizator sieci kolportażu „Solidarności Leszczyńskiej”, następnie „Gazety Leszczyńskiej”, współpracownik Eugeniusza Matyjasa, Waldemara Handke, R. Szeremietiewa. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

1989-1990 prezes KO „S” Regionu Leszczyńskiego, 1990-1993 radny z listy KO, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesznie, 1990-1992 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego, organizator, przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie; 1997-2001 w SKL, członek Koła tamże. 1989-1991 pracownik ZR „S” w Lesznie, 1991-1993 kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego, od 1993 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (od 1999 RIO w Poznaniu).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

8 X 1981 – 26 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lesznie w ramach SOR krypt. Pomocnicy; 15 XII 1982 – 7 XII 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Komunikat; 8 II 1985 – 4 II 1987 przez Wydz. III WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Ptak, włączona do SOR krypt. Aktywiści, 6 III 1987 – 4 IX 1989 do SOR krypt. Polip.

 

Waldemar Handke

Opcje strony

do góry