Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fic Andrzej

Andrzej Fic, ur. 23 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1957 w Sopocie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdyni (1982).

1978–1982 robotnik rozdzielni robót i dokumentacji w Zakładach Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych Klimor w Gdyni.

11 XI 1979 uczestnik manifestacji patriotycznej w Gdańsku. W VIII 1980 współinicjator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego.

W II 1982 uruchomił drukarnię wałkową Ząb (w mieszkaniu Elżbiety Aleksandrow w Sopocie); drukarz i kolporter (ze Zdzisławem Kościelakiem i Markiem Popławskim) podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Ząb”. V 1982–1989 bez zatrudnienia lub zatrudniany nieformalnie w firmach prywatnych ze wzgl. na obowiązek pracy. VI 1982 – 1989 współinicjator, drukarz podziemnego pisma „Nasz Czas”. 1983–1984 sygnował drukowane przez siebie publikacje jako Podziemna Inicjatywa Wydawnicza lub (J). W 1984 po nawiązaniu kontaktu z Bogdanem Borusewiczem, dzięki wsparciu finansowemu struktur podziemnych, organizator drukarni w specjalnie wykupionym na ten cel lokalu w Rumi-Janowie (jako Oficyna Wydawnicza Kształt). 1985–1989 drukarz (z Rafałem Kobylańskim i Marcinem Karpińskim) książek, ulotek i podziemnych pism, m.in. „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”, „Okno”, „Łącznik”, publikacji SW i NZS.

I – XI 1990 kierownik drukarni ZR Gdańskiego, 1991–1992 na zwolnieniu lekarskim, 1993–2000 drukarz w kilku drukarniach w Trójmieście (IWA, Garmond, Drukarnia Gdyńska, Impresso). Od 2002 właściciel firmy poligraficznej Z. P. Archeus w Gdyni. 2009–2010 organizator demonstracji i akcji ulotkowych w Gdańsku, dot. sytuacji gospodarczej i politycznej oraz łamania prawa przez władze samorządowe. W 2011 autor kilku listów otwartych dot. naruszeń prawa i praw obywatelskich przez samorządowców i polityków.

Autor książek: Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny jaruzelsko-polskiej 19811989 (2005); Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970. Nowe fakty – nowe interpretacje (2014); „Ballada o Janku Wiśniewskim” – kłopotliwa prawda (2015).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry