Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ficowski Jerzy

Jerzy Ficowski, ur. 4 IX 1924 w Warszawie, zm. 9 V 2006 tamże. 1946–1950 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Humanistyczny. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz.

1942–1944 żołnierz AK, 1943 więzień Pawiaka, 1944 uczestnik powstania warszawskiego, nast. w niewoli niemieckiej; w 1945 powrócił do Polski. W 1948 zatrzymany przez UBP i namawiany do współpracy.

Od 1948 członek ZLP. Od 1949 w angielskim stowarzyszeniu Gypsy Lore Society (Tow. Cyganologiczne), od 1970 w polskim Pen Clubie (od 1988 członek zarządu). 1974–1988 członek zarządu Sekcji Literackiej ZAiKS.

1948 debiut zbiorem wierszy dla dzieci Ołowiani żołnierze. 1948–1950 wędrował po cygańsku z taborem.

1968 jeden z wnioskodawców zwołania nadzwyczajnego zebrania ZLP potępiającego politykę kulturalną władz. W 1971 autor listu przeciw antysemickiej nagonce, pozbawianiu obywatelstwa ludzi zmuszonych do emigracji oraz apelu o umożliwienie im powrotu do kraju. 17 XI 1972 sygnatariusz Listu 17 ws. uwięzionych działaczy organizacji Ruch. 1973 w jury pierwszej w PRL niezależnej nagrody literackiej. 5 XII 1975 sygnatariusz Listu 59 przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL; do 1980 objęty zakazem druku. 1977–1981 w redakcji niezależnego pisma „Zapis”. 1978–1981 w KSS KOR, od 1979 w Komisji Redakcyjnej przygotowującej dokumenty KSS KOR.

W 1982 współautor listu ws. uchylenia wyroków dla działaczy KPN. 12 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1984 współautor oświadczenia b. członków KSS KOR, czechosłowackiej Karty 77 i podziemnej „S” potępiającego procesy polityczne w obu krajach. W l. 80. współpracownik podziemnego pisma „Wezwanie”, autor licznych publikacji w wydawnictwach podziemnych.

Od 1989 członek SPP.

Badacz folkloru cygańskiego, tłumacz i edytor poezji cygańskiej, arabskiej, rumuńskiej i hiszpańskiej. Autor książek z dziedziny etnografii, historii sztuki i literatury, książek dla dzieci i młodzieży, bajek i wierszy dla dzieci, esejów oraz tekstów popularnych piosenek (m.in. Jadą wozy kolorowe) i tomików poetyckich, m.in.: Gryps (NOWa, 1979), Odczytanie popiołów (NOWa, 1980), Errata (Libra Books, Londyn, 1981), Wezwanie (1982), Pojutrznia (1982), Przepowiednie (1982).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Walecznych (1944), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006).

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry