Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gawlik Stanisława Marianna

Stanisława Marianna Gawlik, ur. 16 XI 1946 w Bilczy k. Kielc. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej (1969).

1971-1972 inspektor w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, 1972-1975 nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, 1975-1983 i I-XII 1990 pracownik naukowo-dydaktyczny na Politechnice Świętokrzyskiej. W III 1968 uczestniczka protestu studentów AE we Wrocławiu.

Od XI 1980 w „S”; członek KZ na PŚ.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji protestacyjnych. m.in. akcji ulotkowych, zbieranie podpisów pod żądaniem podania pełnej listy osób internowanych oraz ich uwolnienia, zawieszona w czynnościach nauczyciela. W 1982 współzałożycielka i redaktor pisma „KOS”, kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, książki, ulotki, apele, znaczki poczt podziemnych, tzw. cegiełki, kalendarze itp.). 8 IX 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniona 15 IX 1982, następnie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Kielcach, 20 I 1983 skazana przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W I 1983 zwolniona z pracy, 1984-1986 instruktorka w Ośrodku Kultury Literackiej w Kielcach, 1986-1988 dyr. spółek usługowo-handlowych tamże. 1986-1989 organizator pracy Komisji Interwencji i Praworządności w Kielcach.

W 1989 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Świętokrzyskiego, IV-XII 1989 przewodnicząca Komisji Interwencji przy ZR. XII 1990 – 1995 dyr. Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, następnie doradca ekonomiczny tamże.

1982-1986 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Kos; 1987-1990 przez Wydz. III/Inspektorat 2 WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Marzena Grosicka

Opcje strony

do góry