Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzesik Witold Tadeusz

Witold Tadeusz Grzesik, ur. 31 V 1961 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1986), Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów (studium podyplomowe, 2002).

Od 1979 członek Stowarzyszenia Klub Turystyczny Elektryków Styki; 1982-1983, 1997-1998 prezes.

Od IX 1980 w NZS, 1980-1981 wiceprzewodniczący Koła Wydziałowego na Wydz. Elektrycznym PW. XI 1980 – XII 1981 współzałożyciel, redaktor pisma „Przebicia”; XII 1980 – XII 1981 organizator Klubu Kulturalnego na PW. W II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 uczestnik strajku łódzkiego (pracownik Biura Prasowego strajku, redaktor jednodniówki „Łódź”). W 1981 założyciel, pierwszy prowadzący schroniska NZS PW w Polanach Surowicznych k. Komańczy. W VI i X 1981 negocjator w sprawie nowego programu nauczania przedmiotów politycznych na Wydz. Elektrycznym PW. XI-XII 1981 współprzewodniczący strajku radomskiego w Gmachu Głównym PW.

V 1983 – XI 1984 przewodniczący Rady Turystycznej PW, 1984-1986 organizator nielegalnych Rajdów Komendanta szlakiem historii Polski, 1984-1987 założyciel, redaktor rocznika krajoznawczego „Mazowsze”, współtwórca dokumentacji kultury Łemków, współautor przewodnika krajoznawczego ''Od Komańczy do Bartnego'' (1992); 1986-1987 przewodniczący komisji szkoleniowej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK. 1987-1992 kierownik zespołu w firmie ATM Avionics.

1992-1993 projektant w firmie DRG, 1993-2000 współwłaściciel i prezes firmy WiGSoft s.c., 1998-2006 w firmie SPIN SA.: 1998-2002 dyr. Oddziału Warszawskiego, 2003-2004 dyr. Pionu Gotowych Produktów, 2005-2006 dyr. Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Informacją; 2006-2008 w ATM SA.: 2006-2007 z-ca dyr. Pionu Techniki, 2007-2008 dyr. Działu Wsparcia Sprzedaży Pionu Usług Integracyjnych; od 2006 własna działalność konsultingowa, od 2008 menedżer Strategicznej Jednostki Biznesowej Rozwiązania Microsoft w Grupie Sygnity.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry