Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzesiak Zdzisław Grzegorz

Zdzisław Grzegorz Grzesiak, ur. 17 XI 1951 w Jeleniej Górze. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną, monter urządzeń grzewczych.

Starszy monter w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mechanicznego w Opolu, instruktor nauki zawodu w szkole przyzakładowej WPBM w Brzegu, monter w garbarni Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego tamże, od 1978 monter sieci ciepłowniczej w Zakładzie Energetyki Cieplnej tamże.

Od IX 1980 w „S”, współinicjator tworzenia struktur „S” w ZEC w Brzegu oraz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Opolu; przewodniczący KZ przy ZEC, wiceprzewodniczący KZ przy WPEC, współinicjator utworzenia, następnie wiceprzewodniczący MKZ w Brzegu. Zaliczany do związkowych radykałów. Na początku II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 zakwalifikowany przez SB do internowania „na wypadek poważnego zagrożenia”.

7 I 1982 wezwany na rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, odmówił podpisania tzw. deklaracji lojalności i oświadczył, że nie zamierza „respektować żadnych przepisów stanu wojennego”; następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 25 V – 6 VI 1982 uczestnik protestu głodowego grupy internowanych, wykonawca licznych grafik o tematyce politycznej, historycznej i patriotycznej, rozpowszechnianych wśród internowanych: znaczków i stempli poczty internowanych, druków okolicznościowych itd., współautor bogato ilustrowanego śpiewnika internowanych. Zwolniony 23 VII 1982. Zaangażowany w działalność podziemnej „S” na terenie Brzegu. W XI 1982 powołany do odbycia służby wojskowej w ramach działań profilaktyczno-represyjnych, podjętych przed ogólnopolską akcją protestacyjną „S”, zaplanowaną na 10 XI 1982. Uchroniony przed wcieleniem do wojska dzięki sympatykom „S” w środowisku służby zdrowia (zwolnienie lekarskie).

Od IX 1983 na emigracji w USA.

VII lub 25 IX 1982 – IX lub 30 X 1984 rozpracowywany przez p. V/VI KM MO/RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Ciepłownik.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry