Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzybowski Andrzej

Andrzej Grzybowski, ur. 15 I 1948 w Poznaniu. Ukończył ZSZ przy HCP (1965).

1965-1986 spawacz w HCP.

29 VIII 1980 uczestnik strajku w HCP, od IX 1980 w „S”, współzałożyciel struktur zakładowych.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnych w HCP, do 1988 jeden z najaktywniejszych działaczy TKZ „S”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W 1982 ustalał na podstawie poboru mocy zasięg strajków w fabrykach HCP 13. dnia każdego miesiąca; współpracownik pisma TKZ „Informator HCP”. 5 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 2 XII 1982 zwolniony. Od 1983 współorganizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w HCP, drukarz „Hipolita”; w II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983 aresztowany, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1989 współorganizator działalności Duszpasterstwa Świata Pracy przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, w 1985 uczestnik wart przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 8 V 1986 ponownie aresztowany, w VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1986-1987 organizator punktu wydawania leków (z darów) w HCP. 1986-1988 członek PPS. 22-23 VIII 1988 współorganizator, uczestnik strajku w HCP, jeden z 7 tzw. spadochroniarzy (m.in. z Januszem Pałubickim, Maciejem Frankiewiczem). W 1988 współorganizator jawnych struktur „S” w HCP; kilkakrotnie stawiany przed kolegium ds. wykroczeń: za posiadanie biuletynów wydawanych w ramach protestów przeciwko elektrowni atomowej w Klempiczu (6 I 1988 skazany na karę grzywny), wnoszenie ulotek Solidarności Walczącej na teren HCP (w IV 1988, uniewinniony w III 1989), rozrzucanie ulotek PPS (w V 1988, skazany na karę grzywny zmniejszoną o ponad 60% w IV 1989), udział w strajku w HCP (zatrzymany 23 VIII 1988, pierwsza rozprawa 25 VIII, ostatnia, wyznaczona na 1 II 1989, odwołana „ze względów proceduralnych”).

Od 1989 na rencie. 1990-1992 wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów przy KZ w HCP.

Barbara Fabiańska

Opcje strony

do góry