Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowska Halina Teresa

Halina Teresa Jankowska, ur. 20 VI 1949 w Skwierzynie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1971).

1966-1983 związana z Duszpasterstwem Akademickim we Wrocławiu. W III 1968 uczestniczka strajku okupacyjnego studentów UWr. IX 1971 – XII 1980 nauczycielka geografii w LO im. Mikołaja Kopernika (od 1978 Zespół Szkół) w Środzie Śl.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego pracowników oświaty, przewodnicząca Koła w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śl.; od I 1981 przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji „S” w Środzie Śl., oddelegowana do pracy związkowej, członek Prezydium MKK tamże, delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; prowadziła kolportaż wydawnictw Regionu, w X 1980 współzałożycielka biblioteki wydawnictw niezależnych przy MKK w Środzie Śl.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, nast. Gołdapi, zwolniona w 7 VII 1982. 1983-2006 nauczycielka w SP nr 1 w Gorzowie Wlkp. 1983-1989 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. oraz KIK w Gorzowie Wlkp.

Od 2006 na emeryturze. Od 1975 członek PTTK, 1977-1995 Ligi Ochrony Przyrody; opiekunka szkolnych kół PTTK i LOP w Środzie Śl. i w Gorzowie Wlkp.; od 2001 członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Wyróżniona Nagrodą III Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1979).

 

Grażyna Pytlak

Region Dolny Śląsk, Środa Śląska

Opcje strony

do góry