Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jawor Krzysztof

Krzysztof Jawor, ur. 29 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1956 w Częstochowie. Ukończył Technikum Włókiennicze tamże (1976).

1976-1978 pracownik Częstochowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Zygmunta Modzelewskiego Ceba, w 1978 Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Stradom, 1979-1988 Przędzalni Czesankowej Wełnopol w Częstochowie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel, i członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Wełnopolu.

XII 1981 – IV 1984 członek podziemnej grupy „S” w Wełnopolu (malowanie haseł na murach, zbieranie składek), kolporter (w zakładzie) pism podziemnych (częstochowski „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „KOS”, „Nadzieja”). 13 V 1982 współorganizator i uczestnik demonstracji w zakładzie polegającej na noszeniu biało-czerwonych opasek w czasie pracy. 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie, 13 VII 1982 zwolniony. 26 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 4 XII 1982 zwolniony. 1983-1984 współwydawca, redaktor, drukarz i kolporter ulotek oraz podziemnego pisma „NSZZ Solidarność Żyje”. W IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW w Częstochowie, następnie w AŚ tamże, zwolniony 27 VII 1984 na mocy amnestii. V 1985 – I 1986 członek jawnego Komitetu Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. 30 IX 1985 zatrzymany na 48 godz., orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń ukarany grzywną. W 1988 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1988-1990 robotnik budowlany w Górniczym Klubie Sportowym Budex przy Zakładzie Usług w Częstochowie.

W 1989 członek Regionalnego KO „S” w Częstochowie, pracownik Biura Wyborczego RKO „S”; X 1989 – 1990 członek prezydium Częstochowskiego KO, kierownik Biura Wyborczego CzKO; członek redakcji „Wiadomości Częstochowskich” (w 1990 biuletyn CzKO), obserwator z ramienia CzKO w WRN. 1990-1993 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie w Biurze Pełnomocnika ds. Reformy Administracji Publicznej. Od 1990 członek Fundacji Samorządna Częstochowa i jej zarządu oraz częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Od 1993 inspektor w Urzędzie Miasta Częstochowy, następnie kierownik referatu.

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Demagog; 1984-1987 przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Nastawiacz.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry