Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jędruszewski Zbigniew

Zbigniew Jędruszewski, ur. 8 XII 1950 w Perespie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1976).

Od 1976 pracownik Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Eda w Poniatowej.

14-15 VII 1980 uczestnik strajku w Predom-Edzie, członek Zakładowego Komitetu Robotniczego. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w Predom-Edzie, oddelegowany do kontaktów z MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, następnie członek MKZ, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR oraz Rady Programowej Ośrodka Badań Społecznych przy ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

14 XII 1981 zatrzymany, dowieziony przez SB na rozmowę ostrzegawczą z komisarzem wojskowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Poniatowej (z kilkudziesięcioma działaczami „S” z Oddziału Poniatowa-Opole Lubelskie), następnie na przymusowym bezpłatnym urlopie. Objęty zakazem opuszczania Poniatowej. Działacze „S” z Predom-Edy wspierali go finansowo. Po kilku mies. powrócił do pracy, przeniesiony na niższe stanowisko.

1986-1989 pobyt w USA w celach zarobkowych. Od 1989 ponownie zatrudniony w Predom-Edzie, do 1991 przewodniczący KZ, w 1990 współzałożyciel, redaktor naczelny pisma „S” w Predom-Edzie „Świt”; XI-XII 1990 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, w IV 1990 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. KZD. Od 1991 własna działalność gospodarcza. 2003-2005 bezrobotny. Od 2005 ponownie własna działalność gospodarcza (likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych). Od 2000 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 2007 świeckiego Zakonu Rycerzy Kolumba, od 2007 wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej.

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie/RUSW w Opolu Lubelskim w ramach KE krypt. Hindus.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry