Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jungiewicz Józef

Józef Jungiewicz, ur. 7 II 1936 w Połańcu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kier. górnictwo (1966).

1957-1959 pracownik fizyczny w KWK Sosnowiec w Sosnowcu, Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, Bierut w Jaworznie; 1967-1986 kolejno technolog, kierownik działu technologicznego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

W 1980 z-ca przewodniczącego w Komitecie Założycielskim „S” przy SZEW w Nowym Sączu, nastépnie przewodniczący KZ. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w Ratuszu, dostawca żywności; w III 1981 prowadził przygotowania do strajku po kryzysie bydgoskim. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, IX-X 1981 delegat na I KZD; od IX 1981 członek KK „S”.

14 XII 1981 – 27 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S”, organizator akcji ulotkowych, zbiórek pieniędzy i pomocy materialnej dla represjonowanych, zaangażowany w pomoc dla rodzin wielodzietnych; aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. i Mszy za Ojczyznę. W 1982 po wyjściu z internowania pozbawiony kierowniczego stanowiska; 1982-1984 wielokrotnie wzywany na przesłuchania, również do Warszawy (przesłuchania b. członków KK „S”). 1986-1989 nauczyciel w SP w Tęgoborze.

23 III 1989 – 1991 członek KO „S” w Nowym Sączu, współorganizator wyborów; 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, m.in. w Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; 1993-1994 wojewoda nowosądecki. 1989-1991 członek PSL „S”. W 1990 założyciel PC w Nowym Sączu (organizator I spotkania). 1992-1993 w RdR Jana Olszewskiego. Od 1994 na emeryturze; prowadzi działalność charytatywną, w szczególności dla ubogich wielodzietnych rodzin.

Współautor 7 opatentowanych wynalazków, m.in. wielokomorowego pieca kręgowego do wypalania wyrobów elektrodowych (25 XI 1981).

Uhonorowany monetami pamiątkowymi Prezesa NBP dla członków OKP (2009).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry