Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kasprzak Kazimierz

Kazimierz Kasprzak, ur. 21 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1950 w Golenicach k. Myśliborza. Ukończył Wieczorowe Technikum Górnicze w Koninie (1974), elektromechanik precyzyjny.

1967-1971 pracownik KWB Konin w Kleczewie, 1971-1978 Elektrowni Pątnów, 1978-1986 KWB Bełchatów. 1971-1978 autor wniosków racjonalizatorskich dot. m.in. udoskonalenia systemu zabezpieczeń Elektrowni Pątnów i doskonalenia narzędzi pracy.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel, sekretarz Komitetu Założycielskiego w KWB Bełchatów, IX 1980 – XI 1981 sekretarz KZ, od XI 1981 komisaryczny przewodniczący KZ; w I 1981 negocjator w rozmowach dot. płac z dyr. Zjednoczenia; w V 1981 współorganizator strajku ws. uwolnienia więźniów politycznych, 29 VII 1981 marszu głodowego w Bełchatowie; od 1980 kolporter wydawnictw niezależnych, w tym pism: „Solidarność Dolnośląska”, „Ciernie”, „Stoczniowiec” (wymiana w czasie spotkań szkoleniowych działaczy „S” w Hucie Katowice i Hucie Baildon), „Biuletyn Informacyjny «Solidarności» Regionu Piotrków”, ulotek (m.in. umieszczanych w książkach o tematyce religijnej we współpracy z ks. Jerzym Grodzkim).

13-14 XII 1981 współorganizator akcji ulotkowej na terenie kopalni, 14 XII 1981 autor komunikatu o aresztowaniu działaczy „S” (m.in. Bogdana Makowskiego i Stefana Borysewicza); organizator zbiórki pieniędzy na pomoc dla represjonowanych i potrzeby podziemnej „S”: do 1983 przekazywał dary z kościołów w Bełchatowie i Łodzi rodzinom represjonowanych i internowanych; do V 1985 uczestnik spotkań organizacyjnych podziemnej „S”; 1980 – 13 XII 1981 współzałożyciel, prowadzący bibliotekę wydawnictw niezależnych w pomieszczeniach KZ w KWB Bełchatów, nast. do 1988 w swoim domu; kolporter m.in.: „Wolnego Głosu Gdańska”, „Solidarności Walczącej”, „CDN”, pism Regionu Pomorze Zachodnie, kalendarzy. 1982-1986 6-krotnie zatrzymywany na 48 godz., pobity w czasie przesłuchań w Piotrkowie Trybunalskim, 4-krotne rewizje w mieszkaniu. 1982-1986 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bełchatowie, Mszy za Ojczyznę; 1982-1987 kopiował i kolportował podziemne kasety audio, m.in. z utworami Jacka Kaczmarskiego; współorganizator, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych; w VIII 1983 uczestnik spotkań z działaczami opozycji (Anną Walentynowicz, Kazimierzem Świtoniem, Andrzejem Gwiazdą). W 1985 oskarżony przed kolegium ds. wykroczeń o kradzież styków w stycznikach, winy nie udowodniono, zdegradowany ze stanowiska brygadzisty do szeregowego pracownika. Od 1986 na rencie.

1994-1998 założyciel, sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bełchatowie; w 1996 założyciel Biura Terenowego Radia Maryja tamże. W 1997 szef Sztabu Pomocy Powodzianom Wrocław-Oława przy parafii Matki Kościoła w Bełchatowie; współorganizator przyjazdu matek z dziećmi i młodzieży z terenów objętych powodzią do rodzin bełchatowskich i ośrodka Na Stoku. Organizator, uczestnik akcji charytatywnych na rzecz dzieci ze SP w Kurnosie Drugim, organizator pomocy dla dzieci niepełnosprawnych w Polsce oraz głodujących dzieci w Afryce. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych.

22 XII 1983 – 6 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Piotrkowie Tryb. w ramach SOR krypt. Doręczyciel; 2 II 1987 – 2 III 1990 przez p. V/III RUSW w Bełchatowie w ramach KE krypt. Wierny.

 

Hanna Tazbir

Opcje strony

do góry