Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kępczyńska-Nowaczyk Małgorzata

Małgorzata Kępczyńska-Nowaczyk, ur. 9 VI 1947 w Świdnicy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1969), w 1973 doktorat z filozofii.

1969-1976 zatrudniona w Akademii Medycznej w Łodzi, 1976-2003 w Instytucie Filozofii UŁ. W III 1968 współorganizatorka studenckiego strajku na swoim wydz., członek studenckiej rady delegatów, współredaktor uczelnianych postulatów.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka KZ na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ; współzałożycielka międzyuczelnianego niezależnego pisma „Poglądy”; 21 I – 18 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 doradca Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej podczas negocjacji z rządem w czasie strajku studentów łódzkich uczelni, autorka relacji w „Poglądach”.

Od 1982 współpracowniczka tajnego Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego UŁ; 1982-1985 współzałożycielka, współredaktor (z Jerzym Drygalskim, Jadwigą Grabowską i Zbigniewem Głuszczakiem) podziemnego „Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego”, drukarz (w mieszkaniu Małgorzaty i Adama Nowaczyków); współredaktor (z J. Drygalskim, J. Kwaśniewskim, J. Jordanem, M. Cyprykiem, M. Siwickim) podziemnej edycji pisma „Poglądy”.

W 1989 członek Wojewódzkiego KO. Od 2003 na wcześniejszej emeryturze.

Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny filozofii.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2000).

1983-1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Unikat.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry