Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kochanowicz Kazimierz

Kazimierz Kochanowicz, ur. 1 XI 1956 w Żarach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Leżajsku (1977); absolwent studiów z zakresu finansów i zarządzania na Sacred Heart University w Fairfield (USA, 2000).

1977–1982 zatrudniony w WSK PZL Rzeszów. Członek Ruchu Światło-Życie.

20VIII –1 IX 1980 uczestnik przestojów i krótkich strajków solidarnościowych na wydziałach w WSK PZL, członek Międzywydziałowego KS.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komisji Wydziałowej na Wydz. TMT; w VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów. Organizator niezależnej biblioteki w WSK PZL. Jesienią 1980 wspierał niezależny ruch rolników indywidualnych; współorganizator Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej (przekształconej nast. w „S” RI) w Krzemienicy k. Łańcuta oraz w okolicznych wioskach gm. Czarna; współpracownik redakcji biuletynu „Wieś Rzeszowska”. I/II 1981 wspierał uczestników strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony.

Od XI 1982 na emigracji w USA; uczestnik inicjatyw wspierających finansowo i polityczne „S” w Polsce; członek Kongresu Polonii Amerykańskiej Stanu Connecticut. Od 1987 pracownik Sikorsky Aircraft Corporation w Stratford. 1991–2002 wspierał (z żoną Alicją Kochanowicz) polonijną edukację dzieci i młodzieży zrzeszonych w polskich szkołach sobotnich wschodniego wybrzeża USA. Wydawca i redaktor nacz. polonijnego dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Polonia” w stanie Connecticut.

Od 17 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry