Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koszałkowski Zbigniew

Zbigniew Koszałkowski, ur. 20 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1955 w Kłodzku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1982).

1979-1980 kolporter niezależnego pisma literackiego „Puls” oraz wydawnictw KPN i ROPCiO. 28 IX 1980 współzałożyciel Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów w Łodzi (m.in. z Piotrem Bikontem, Bożeną Pirogowicz, Barbarą Sakowicz, Adamem Sobolewskim, Wojciechem Walczakiem, Marianem Wróblewskim; na spotkaniu w mieszkaniu Jacka Bartyzela), przekształconego w X 1980 w NZS. W X 1980 założyciel i przewodniczący NZS w PWSSP, założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych, 18-19 X 1980 delegat na Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich w Warszawie. 1980-1981 przywódca strajków studentów PWSSP. W 1981 współzałożyciel i grafik studenckiego pisma „Litery”.

15 XII 1981 autor zdjęć dokumentujących pacyfikację strajku studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 1982-1989 zatrudniany na umowy zlecenie, wykonywał projekty graficzne dla wydawnictw literackich. W 1982 współzałożyciel i członek redakcji (m.in. z Leszkiem Owczarkiem i Barbarą Sakowicz) podziemnego pisma Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy”; kolporter wydawnictw podziemnych. 1982-1989 współpracownik Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i Ich Rodzinom przy kościele oo. jezuitów w Łodzi; w 1984 pomysłodawca i projektant symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu tegoż kościoła; 1985-1989 współzałożyciel galerii Nawa św. Krzysztofa (we współpracy m.in. z Bogumiłem Łukaszewskim, Piotrem Michalakiem, Jaromirem Jedlińskim) tamże, redaktor, redaktor graficzny i wydawca pisma „Nawa św. Krzysztofa”, współorganizator wystaw plastycznych. Autor projektów graficznych ok. 20 serii znaczków poczty podziemnej, kalendarzy i kart okolicznościowych. Od 1986 współpracownik Łódzkiego Towarzystwa Oświaty Niezależnej.

Od 1990 w ZPAP.

Wyróżniony za najlepszy plakat na Biennale Plakatu w Krakowie (1998), laureat I nagrody za typografię w Konkursie Projektowania Prasowego Chimera (2003), nagrody ministra kultury Za Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej (2005), nagrody prezydenta Łodzi za całokształt osiągnięć (2006). Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

8 X 1980 – 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOS krypt. Niezależny.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry