Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotwica Ryszard

Ryszard Kotwica, ur. 27 VIII 1940 w Skowierzynie k. Sandomierza. Zm. 14-02-2020 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1965).

1956–1958 tokarz w HSW, 1959–1965 magazynier w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, 1965–1966 elektryk w Elektrowni Stalowa Wola, 1966–1970 gł. mechanik w Zakładach Mięsnych w Nisku, 1970–1971 kierownik warsztatu/gł. mechanik w Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej w Zbydniowie, 1971–1977 kierownik warsztatu/gł. mechanik w Ośrodku Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli, 1977–1982 gł. mechanik w Zakładach Inwestycji i Budownictwa w Tarnobrzegu Oddział w Nisku.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie, nast. członek KZ.

17 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 23 XII 1981 zwolniony. 1982–1987 mistrz produkcji w HSW; 1987–1989 pracownik Zakładu Szkutniczego w Stalowej Woli. 1982–1989 działacz podziemnych struktur „S” tamże; 1983–1988 drukarz „Biuletynu Informacyjnego TKZ NSZZ «Solidarność» Huty Stalowa Wola”; 1985–1987 członek TKZ „S” HSW, od X 1987 Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; odpowiedzialny za kolportaż pism i wydawnictw podziemnych. 1982–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele MBKP w Stalowej Woli; 1982–1988 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, 13 VI 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej Regionalnego KO w Stalowej Woli.

1990–1998 własna działalność gospodarcza; 2001–2005 pracownik Zakładu Mechaniki Maszyn Merol w Stalowej Woli; od 2005 na emeryturze.

Wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2008).

1983–1985 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Organizacja; 1986–1990 przez Wydz. V/p. OG w ramach SOR krypt. Grupa/Sieć/Metalowcy.

Jerzy Kopeczek

Huta Stalowa Wola, Nisko, Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry