Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuskowski Marian

Marian Kuskowski, ur. 28 III 1905 w Warszawie, zm. 25 VI 1988 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (przed 1939).

IX 1939 walczył w stopniu podchorążego 10 pp WP (Łowicz–Sochaczew–rzeka Bzura), 15 V 1940–1945 żołnierz ZWZ–AK, kapitan (1944), ps. Drut w Batalionie Saperów Warszawa-Praga, nast. oddziału specjalnego Jerzyki skierowanego w I 1944 do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (szwadron rotmistrza Tomka), ranny w czasie walk.

Od 1947 w Związku Inwalidów Wojennych (członek Zarządu, przew. Sądu Koleżeńskiego), od 1948 Zrzeszeniu Prawników Demokratów Oddział we Wrocławiu, od 1949 w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, od 1958 w Zrzeszeniu Prawników Polskich, od 1950 w PTTK (1958–1962 członek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 1963–1965 członek zarządu, 1965–1974 wiceprezes Oddziału); członek Aeroklubu Jeleniogórskiego (1948–1952 wiceprezes), Klubu Sportowego Papiernik w Jeleniej Górze, KS Zapłon tamże, PZMot, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.

XII 1945 – III 1980 adwokat, z-ca kierownika w Zespole Adwokackim w Jeleniej Górze; 1959–1970 wicedziekan Rady Adwokackiej we Wrocławiu, 1976–1980 organizator, dziekan Izby Adwokackiej Wałbrzysko-Jeleniogórskiej; radca prawny w przemyśle chemicznym i papierniczym w Jeleniej Górze, jednocześnie członek tamtejszych zw. zaw. 1980–1988 na emeryturze.

Od 14 X 1980 społeczny doradca prawny MKZ Województwa Jeleniogórskiego oddelegowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Prawników Polskich w Jeleniej Górze, od VI 1981 ZR Jelenia Góra. 1 XII 1980 moderator spotkania „S” z przedstawicielami władz wojewódzkich; 19 I – 10 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 doradca prawny MKS Woj. Jeleniogórskiego/Połączonego KS Dolny Śląsk w czasie negocjacji z komisjami rządowymi podczas strajku w Klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze. 16 V 1981 przew. obrad I tury I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze (najstarszy internowany w Polsce – 76 lat, tam ciężko zachorował, m.in. miał zawał serca), 12 I 1982 zwolniony. 1982 organizator zebrań konspiracyjnych w Jeleniej Górze; 1982–1988 przechowywał podziemne wydawnictwa, udzielał pomocy prawnej zatrzymanym lub aresztowanym działaczom „S”. Szykanowany przez władze: wzywany przez MO na przesłuchania, legitymowany, odmawiano mu wydania paszportu.

Odznaczenia m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Walecznych (1965), Krzyżem Armii Krajowej (po 1966) i Złotą Odznaką Adwokatury PRL (1979).

1954 rozpracowywany przez PUPN w Jeleniej Górze w ramach SO krypt. Celuloza; 19 X 1964–28 IV 1970 zarejestrowany jako TW przez SB Komendy Miejskiej i Powiatowej MO w Jeleniej Górze; [1981] – 7 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w tamże w ramach SOR krypt. Wojsko; do 21 X 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Adwokat; do 14 XI 1988 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Mecenas.

Ivo Łaborewicz

Opcje strony

do góry