Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lenart Wiesława

Wiesława Lenart, ur. 9 V 1935 w Wilkołazie k. Kraśnika, zm. 2 VII 2019 w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1956).

1955–1957 asystent w Katedrze Chemii Organicznej UMCS, 1960–1985 kier. Oddziału Laboratoryjnego, od 1982 przeniesiona na etat laboranta w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, 1985–1995 asystent w Zakładzie Patomorfologii ZOZ nr 1 w Rzeszowie.

IX 1980 organizatorka Komitetu Założycielskiego „S”, nast. wiceprzewodnicząca KZ „S” w WSSE tamże.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKW tamże, użyczała swojego mieszkania na tajne spotkania. 1 V 1982 aresztowana za zorganizowanie akcji ulotkowej, osadzona w areszcie w Rzeszowie, od 4 V 1982 w AŚ w Nisku, 21 VI 1982 skazana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Od 1983 współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom/Zespołu Charytatywno-Społecznego przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie: organizacja wyjazdów do miejsc uwięzienia, pomoc rzeczowa aresztowanym działaczom „S” i ich rodzinom oraz więźniom ZK w Załężu. 1982–1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych, m.in.: „Solidarność Trwa”, „Obrona”, „Łącznik”, „Trwamy”, „Ziemia Mielecka”, „Żądło”, „Wiadomości Wojenne”, „Z Dnia na Dzień”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, uczestniczka akcji ulotkowych. 1982–1987 kilkakrotnie przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu. 7 VI 1987 zatrzymana, ukarana grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1988 współzałożycielka Komitetu Organizacyjnego „S” Służby Zdrowia w Rzeszowie.

I 1990 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Rzeszowskiego. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

V 1982–VIII 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kosmos; III 1984–III 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Laborant; III–VII 1989 w ramach SOR krypt. Komitet; IX 1989–I 1990 w ramach SO krypt. Spartakus.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry