Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mąsior Michał

Michał Mąsior, ur. 15 V 1947 w Chrzanowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1975).

1973–III 1981 w PZPR.

1971–1982 w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

1965–1972 ekonomista w Dziale Rozliczeń, nast. inspektor bhp, kierownik Działu bhp w Wadowickim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Wadowicach, 1972–1981 kierownik Działu bhp, nast. z-ca dyr., nast. specjalista ds. bhp w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Rybniku/Kombinacie Budownictwa Ogólnego ROW w Rybniku.

IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” i Zakładowej Komisji Porozumiewawczej w KBO ROW, od 14 I 1981 wiceprzew. KZ. XII 1980–IX 1981 redaktor, nast. redaktor nacz. biuletynu KZ NSZZ „S” Huty Silesia w Rybniku „Szeptem”. VII/VIII i XI/XII 1981 delegat na I i II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1981 uczestnik prac Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Rybniku, IX/X 1981 delegat na I KZD w Gdańsku, od 6 X 1981 członek KK, od 1 XII 1981 Główny Inspektor Biura Ergonomii i Warunków Pracy KK.

13 XII 1981 zatrzymany w Gdańsku, internowany, osadzony w areszcie KW MO w Gdańsku, w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, areszcie KW MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu (1 VI 1982 współautor wystawy listów i rysunków dzieci osób internowanych pt. „Wszystko, co kocham, jest zagrożone”; 16 VI 1982 wspólnie z Leszkiem Waliszewskim, Andrzejem Rozpłochowskim, Ryszardem Iwanem i Ryszardem Nikodemem, współautor i sygnatariusz listu otwartego „Nasz głos” w sprawie konieczności dialogu i popierającego tezy Prymasowskiej Rady Społecznej adresowanego do Sejmu, Lecha Wałęsy, Episkopatu, związkowców i szerokiej opinii publicznej), Uhercach (współredaktor obozowego pisma „Kret” i wykładowca Wolnej Wszechnicy Więziennej), KW MO w Katowicach. 23 XII 1982 zwolniony. XII 1982–IX 1983 ponownie specjalista ds. bhp w KBO ROW w Rybniku, 1 X 1983–16 VII 1984 kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Chełm w Stryszowie. 28 V 1984 sygnatariusz listu otwartego 41 członków KK „S” do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Adama Zielińskiego w sprawie wyborów do rad narodowych.

Od 17 IX 1984 na emigracji, od 1 X 1984 w Kanadzie. 1984–1989 współpraca z Biurem Informacyjnym „S” przy Canadian Labour Congress. 1986 zatrudniony w galerii sztuki w Hamilton, 1987–2005 inżynier-projektant w firmach konsultingowych w południowym Ontario, od IV 2005 inżynier w Departamencie Robót Publicznych Hrabstwa Haldimand.

1981–1984 rozpracowywany przez pion IIIA/V/V-2 KM MO/RUSW w Rybniku, nast. RUSW w Wadowicach w ramach SOS krypt. Budowlany.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry