Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalik Krzysztof

Krzysztof Michalik, ur. 8 VIII 1957 w Ptaszkowej k. Grybowa. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Inżynieria Środowiska (1986).

1978-1986 laborant, samodzielny referent techniczny, sekretarz Rady Pracowniczej w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w swoim zakładzie, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ. Od 8 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego przy MKZ w Nowym Sączu. 1980-1981 współorganizator (z Krzysztofem Pawłowskim i Jerzym Jachimowiczem), autor do zakładowych pism związkowych (m.in. do „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność”), kolporter na terenie zakładu. 9-11 I 1981 współorganizator i uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu o realizację postulatów pracowniczych (z 10 IX 1980) i zmiany personalne we władzach województwa.

13-14 XII 1981 współorganizator i uczestnik kilkugodzinnych strajków w SZE-W. 15 XII 1981 aresztowany, 22 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 26 IV 1982 zwolniony. 1982-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. oraz Mszy za Ojczyznę. I 1983 – IV 1984 członek MKS w Nowym Sączu (we współpracy m.in. z Andrzejem Szkaradkiem, Grzegorzem Sajdakiem, Henrykiem Najduchem). Kolporter podziemnych pism (m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Krakusa”, ulotek). Zbierał fundusze na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. 5 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w aresztach WUSW w Nowym Sączu i Krakowie, następnie w AŚ w Krakowie; 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, 12 IX 1984 śledztwo umorzono. Od 1986 członek Polskiego Klubu Ekologicznego, współzałożyciel i sekretarz koła w Nowym Sączu. 1986-1992 doradca w Duszpasterstwie Rodzin. 1987-1991 specjalista ds. technicznych, inspektor nadzoru inwestorskiego w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat Eksploatacji Wód w Nowym Sączu.

III 1989 – 1991 członek KO „S” w Nowym Sączu, od V 1989 sekretarz; organizator sieci mężów zaufania w gminach Grybów i Kamionka Wielka. 1990-2006 radny z list: KO „S”, RS AWS, Sądeckiego Ruchu Samorządowego; 1990-1991 przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie. W 1991 delegat na zjazd założycielski PChD. 1991-1998 wójt Grybowa. Od 1993 członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 1997-2001 w RS AWS: szef zarządu powiatowego, członek Zarządu Regionalnego. 1999-2002 wicestarosta powiatu nowosądeckiego, 2002-2006 członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Od 2007 dyr. Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie. Od 2008 członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Edukacji Narodowej za Zasługi dla Oświaty (1998), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2004), Srebrnym Medalem za Zasługi dla LOK (2006), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

24 X 1980 – 12 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; 12 V 1982 – 28 II 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach KE; 28 II 1984 – 24 I 1985 przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Ogniwo; 24 I 1985 – 19 IX 1989 przez p. V RUSW w Nowym Sączu; od 26 V 1987 Wydz. VI WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Student.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry