Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mickiewicz Tomasz Marek

Tomasz Marek Mickiewicz, ur. 24 XII 1960 w Warszawie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1984); doktorat z filozofii (1988); habilitacja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008).

Pod koniec l. 70. jako uczeń XVI LO w Warszawie uczestnik grup samokształceniowych; w 1979 współzałożyciel, autor (ps. Marek Dominik), członek redakcji, drukarz niezależnego pisma „Uczeń Polski”; 1978-1980 współpracownik ROPCiO; członek Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry.

26-30 VIII 1980 uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża w kościele Św. Ducha w Lublinie; od jesieni 1980 działacz NZS na KUL, członek Zarządu oraz Komisji Informacyjnej i Interwencyjnej, 2-6 IV 1981 delegat na I Ogólnopolski Zjazd NZS w Krakowie; współredaktor i autor do pism NZS: „Kronika Wydarzeń” i „Podtekst”; w 1981 współpracownik Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie, w X 1981 sygnatariusz deklaracji ideowej Klubów Służby Niepodległości, współzałożyciel Klubu tamże.

13 XII 1981 – 31 VIII 1982 w ukryciu, w 1982 drukarz podziemnego pisma „Wiadomości” w Warszawie. 1986-1989 autor w pismach LDPN w Lublinie: „Antyk” i „Notatnik Polityczny”; prelegent na spotkaniach w Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. związanego z kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. i Duszpasterstwie Akademickim.

1986-1996 pracownik naukowy KUL. 1990-1991 wiceprezydent Lublina. 1991-1992 asystent na University of California (Davis, USA); 1995-1996 wykładowca University of London, od 1996 University College London, od 2008 prof. UCL.

Autor książek z dziedziny ekonomii, m.in. ''Wybór w gospodarce: wprowadzenie do analizy ekonomicznej'' (1993), ''Economics of Institutional Change. Central and Eastern Europe Revisited'' (2010).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

8 IV 1980 – 27 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry