Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miklas Stanisław

Stanisław Miklas, ur. 24 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1928 w Agnieszkowie k. Kalisza. Ukończył SP w Rajsku (1939).

Od 1945 rolnik w Agnieszkowie. W 1947 autor, drukarz, kolporter ulotek wzywających do odrzucenia w referendum zmian ustrojowych proponowanych przez władze. W 1953 skazany na grzywnę i 2 mies. aresztu za odmowę dodatkowych dostaw zboża. W l. 50. członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rajsku. 1960-1970 prezes Kółka Rolniczego w Ksawerowie i Agnieszkowie, wiceprezes Związku Hodowców Bydła w gm. Koźminek.

Jesienią 1980 współorganizator niezależnych struktur związku zawodowego rolników w gm. Koźminek, przewodniczący Koła w Agnieszkowie, w 1981 członek Zarządu Gminnego „S” RI.

Po 13 XII 1981 działacz nieformalnych podziemnych struktur ZG oraz Rady Wojewódzkiej „S” RI w Kaliszu; 16 XII 1981 (pacyfikacja KWK Wujek) na znak żałoby narodowej wywiesił przy szosie Oszczeklin-Rajsko biało-czerwoną flagę z czarną szarfą; drukarz (ze Stefanem Biernackim) ulotek „S” RI w swoim domu (przekazywał je Leonardowi Duszeńce); współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw, kolporter ulotek na targach w Koźminku i przed kościołem w Rajsku; ostemplowywał własnoręcznie wykonaną pieczęcią z napisem „Solidarność Zwycięży” mury sklepów, przystanki autobusowe oraz posterunek MO w Rajsku. Działacz Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu (uczestniczył w spotkaniach w klasztorze oo. Jezuitów i jeździł na rekolekcje do Lichenia, Częstochowy i Biechowa); członek Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom tamże, wspierał produktami rolnymi działalność Komitetu i bezpośrednio rodziny internowanych (m.in. rodziny L. Duszeńki, Edwarda Grzelińskiego, Zdzisława Wielgosza); współorganizator Mszy za Ojczyznę (odprawianych przez ks. Eugeniusza Pawlickiego) w kościele św. Michała Archanioła w Rajsku; uczestnik pielgrzymek do Biechowa i na Jasną Górę, we IX 1982 uczestnik 1. Dożynek „S” RI i spotkania działaczy opozycji tamże.

W 1989 organizator reaktywowanych struktur „S” RI w gm. Koźminek, 1989-1992 członek Zarządu Gminnego. W 1989 członek Prezydium Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „S” RI. Od 1988 na rencie, od 1993 na emeryturze. W 1999 uczestnik blokady drogi zorganizowanej przez rolników w Marchwaczu.

Autor wierszy okolicznościowych (np. z okazji Dnia Kobiet, Dożynek oraz nt. Duszpasterstwa RI, Unii Europejskiej), które były publikowane na łamach „Naszego Dziennika” oraz „Gromady”.

Do 12 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Mongoł.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry