Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myga Grzegorz

Grzegorz Myga, ur. 17 IX 1950 w Częstochowie.

W 1980 pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal w Częstochowie.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie. X 1980 – II 1981 członek Regionalnego Komitetu Założycielskiego. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar. Od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 pracownik RKZ (nast. ZR) oddelegowany do NSZZ „Solidarność Chłopska” (nast. NSZZ Rolników Indywidualnych „S”), bliski współpracownik Sylwestra Bagińskiego, szef Biura Interwencji, współredaktor pisma „Na chłopski rozum”. W 1981 w KPN.

Po 13 XII 1981 drukarz podziemnych ulotek (wspólnie z Małgorzatą Tomżyńską) w Janikach k. Częstochowy i ich kolporter w Częstochowie. 24 XII 1981 zatrzymany i internowany, 28 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO i w AŚ w Częstochowie. 5 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach w trybie doraźnym na 3 lata więzienia, 5 III 1983 zwolniony, 8 VI 1983 amnestionowany przez Radę Państwa (na okres próbny 2 lat). V 1985 – I 1986 członek jawnego Komitetu Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. 30 IX 1985 aresztowany, 7 X 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 miesiące aresztu, zamienione po apelacji na grzywnę 40 tys. zł. 15 VII 1986 sygnatariusz listu otwartego do Sejmu PRL z apelem o nawiązanie dialogu z „S”.

Od 1986 na emigracji w USA.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry