Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowski Jan

Jan Nowakowski, ur. 10 III 1946 w Ślepietnicy k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Odlewnictwa (1969).

1969-1984 specjalista technolog, następnie kierownik informacji techniczno-ekonomicznej w Koneckich Zakładach Odlewniczych. W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Krakowie.

9 IX 1980 uczestnik protestu w KZO; od IX w „S”, od XII 1980 przewodniczący KZ, 7 XII 1980 organizator uroczystości z okazji Dnia Odlewnika, zbiórek pieniędzy m.in. na Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdańsku, autor nadawanych przez zakładowy radiowęzeł audycji kompromitujących działaczy PZPR (Wydz. Śledczy KW MO w Kielcach stwierdził, że naruszył przepisy prawa karnego, jednak z powodu braku dowodów w postaci nagrań do założenia sprawy nie doszło). VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie w Nowym Łupkowie, 23 VII 1982 zwolniony. Od VIII 1982 wielokrotnie przesłuchiwany. Autor listów do dyrekcji KZO w obronie kolegów zwolnionych z pracy. 1984-1985 technolog w Odlewni Żeliwa w Stąporkowie, 1986-1989 specjalista technolog w Fabryce Samochodów Specjalizowanych Polmo-SHL w Kielcach.

1989-2004 kierownik marketingu, następnie dyr. techniczny w KZO, 2004-2006 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2006 na emeryturze.

Współautor 13 patentów i wzorów użytkowych, autor dwóch nagrodzonych publikacji w „Przeglądzie Odlewnictwa”.

20 I 1981 – 15 VI 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kielcach/p. V RUSW w Końskich w ramach SOS; 26 X 1984 – 6 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1989 przez p. V RUSW w Końskich w ramach KE.

Marzena Grosicka

Opcje strony

do góry