Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pakoński Krzysztof

Krzysztof Pakoński, ur. 20 IX 1947 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, specjalność urządzenia chłodnicze (1971); w 1979 doktorat na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (dr nauk technicznych).

1971-1975 konstruktor w dziale badań Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie, 1972-1985 prowadził prace badawczo-rozwojowe z zakresu wymienników ciepła. 1975-1979 studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym Energetycznym, praca doktorska z dziedziny termodynamiki i wymiany ciepła, opatentował skraplacz płaszczowo-rurowy dla czynników ziębniczych z wymuszonym przepływem pary. 1979-1985 adiunkt w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA w Krakowie. 1966-1971 w ZSP, 1971-1980 w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich.

W VIII 1980 współorganizator zebrań popierających strajkujących robotników Wybrzeża, 29 VIII 1980 delegat do Stoczni Gdańskiej (przekazał postulaty do MKS), po jego powrocie 350 pracowników podpisało poparcie dla postulatów gdańskich; 13 IX 1980 współorganizator spotkania przedstawicieli niezależnych związków zawodowych; od 18 IX 1980 współpracownik MKZ Kraków odpowiedzialny za sprawy organizacyjne; we IX 1980 współorganizator punktu informacji Wolnych Związków Zawodowych. 1980-1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ, następnie KZ „S” przy CeBeA (oddelegowany do pracy w związku); 22 XI 1980 – VII 1981 członek Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków (od 11 XII 1980 zmiana nazwy na MKZ Małopolska); 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej; delegat na I KZD, uczestnik prac Komisji Programowej Zjazdu.

13 XII 1981 wydał polecenie, by KZ przekształcały się w Komitety Strajkowe; 14-15 XII 1981 organizator strajku i przewodniczący KS w CeBeA, spacyfikowanego przez ZOMO. 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu; 23 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie; 15 I 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia, następnie przebywał 3 miesiące w szpitalu. 1982-1984 w podziemnych strukturach „S”; założyciel i redaktor podziemnego pisma zakładowego „Kurierek CeBeA”, przy wydawaniu blisko współpracował m.in. z Janem Godlewskim i Józefem Lassotą; uczestnik demonstracji ulicznych w Krakowie. 21 I 1983 skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata za zorganizowanie i kierowanie strajkiem okupacyjnym na terenie CeBeA w XII 1981. 1985-1992 adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie; 1988-1990 koordynator techniczny projektu Forward Rich eksperymentu DELPHI w Europejskim Centrum Fizyki Cząstek Elementarnych CERN w Genewie.

1989-1991 członek KO „S” w Krakowie; 1990-1994 radny Miasta Krakowa z listy KO „S”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej; 1992-1998 wiceprezydent Krakowa (odpowiedzialny za budżetowanie, przekształcenia własnościowe, strukturę organizacyjną, budowę systemu komputerowego). 1994-1999 przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC S.A.; 1994-1996 kierownik projektu badawczego IFJ-AGH ''Wytwarzanie i testowanie sztywnych powłok z kompozytu C-C dla zastosowań specjalnych'' w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych. 1996-1998 kierownik biura Agencji Rozwoju Komunalnego w Krakowie; 1996-1999 przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. 1997-1999 wykładowca na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Jagiellońskiego (podstawy zarządzania gminą); 1998-2001 specjalista ds. Finansów i Zarządzania, następnie dyrektor ds. Koordynacji Programowej w Local Government Partnership Program (LGPP), program pomocy samorządom w Polsce finansowany przez USAID; 1999-2004 konsultant Banku Światowego w sieci miast Środkowej i Wschodniej Europy w programie ''Cities of Change''. 2001-2003 prowadził szkolenia i konsulting dla samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania strategicznego i finansowego w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanym przez MSW i Bank Światowy. Od 2003 Audytor Generalny w Urzędzie Miasta Krakowa. 2005-2006 prowadził wykłady w ramach szkolenia ustawicznego w Studium Audytu Wewnętrznego KSAP w Warszawie; 2007-2010 prowadził wykłady i warsztaty w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht, oddział w Warszawie.

Autor ''Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele'' (2001), redaktor pracy zbiorowej ''Budżet – poradnik dla gmin'' (2001), współautor pracy zbiorowej ''Budżet władz lokalnych'' (2003). Opublikował kilkanaście artykułów w polskich i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych (m.in. w „Chłodnictwie”, „Inżynierii Materiałowej”, „Nuclear Instruments & Methods in Physics Research”, „Carbon”).

Uhonorowany nagrodą prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za udział w budowie i przygotowaniu do badań spektrometru DELPHI na akceleratorze LEP w CERN pod Genewą (1988), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Do 1 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Mak.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry