Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pańczyszyn Andrzej

Andrzej Pańczyszyn, ur. 27 VIII 1946 w Bochni. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek filologia polska (1973).

1965–1968 student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na UJ i demonstracji studenckich w Krakowie; III – IV 1968 członek Komitetu Studenckiego autor i kolporter ulotek studenckich. 27 IV 1968 aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie, 26 IX 1968 skazany przez Sąd Powiatowy dla m. Krakowa na 8 mies. pozbawienia wolności, zwolniony po 5 mies. 1973–1984 nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach (z przerwą na pełnienie funkcji w „S”).

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 przew. Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania w Gliwicach, 1 III 1981 – 13 XII 1981 przew. KZ Placówek Oświaty i Wychowania w Gliwicach; w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1981 członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Gliwicach.

1982–1984 redaktor i współautor pisma „Opornik” (10 n-rów), kolporter podziemnych pism (m.in. „Manifestacja Gliwicka”, prasa krakowska, warszawska), uczestnik akcji ulotkowych w Gliwicach (1982), uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. 1984–1989 malarz wysokościowy w Zakładzie Prac Wysokościowych w Tychach.

1989–1990 bibliotekarz w Zespole Szkół Chemiczno-Mechanicznych w Gliwicach, 1990–1991 kierownik Wydz. Kultury i Sztuki, nast. naczelnik Wydz. Kultury, Oświaty i Rekreacji Urzędu Miasta tamże, 1991–1994 wicedyr. Zespołu Szkół Chemiczno-Mechanicznych tamże. 1991–2002 w UD/UW. 1994–1998 radny Rady Miejskiej w Gliwicach z listy UW, 1998–2002 z listy UW, 2002–2006 z listy Koalicja dla Gliwic; 1994–1998 członek Zarządu Miasta, 1998–2002 wiceprezydent Gliwic. Od 2002 bibliotekarz, nast. nauczyciel w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach; od 2007 na emeryturze.

Od 1962 członek PTTK, 1987–1996 członek Zarządu Głównego, 1988–1996 redaktor „Prac Baraniogórskich” i „Baraniogórskich Zapisków”, od 1997 przewodnik beskidzki, przodownik turystyki górskiej, pilot wycieczek, od 2013 wiceprezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej.

Odznaczony Medalem KEN.

31 VII 1972 – 28 XI 1974 rozpracowywany przez KM MO w Gliwicach w ramach KE krypt. Prowodyr; 13 XI 1981 – 22 III 1983 przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Uparty.

Andrzej Jarczewski

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry