Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlusiak Alicja Ewa

Alicja Ewa Pawlusiak, ur. 17 XII 1932 w Wilkowicach (obecnie pow. Biała Krakowska). Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, Wydz. Lekarski (1957), specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy.

1959-1961 lekarz w Szpitalu nr 1 im. prof. Napoleona Cybulskiego w Bielsku-Białej, 1961-1988 w Szpitalu nr 2 im. dr. Maksymiliana Rutkowskiego tamże, 1959-1990 w Miejskiej Przychodni Przemysłowej tamże: 1974-1986 kierownik Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych, 1986-1990 lekarz zakładowy w Przychodni PSS Społem.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka struktur „S” Służby Zdrowia w FSM; od X 1980 przewodnicząca KZ „S” Służby Zdrowia tamże, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR. Od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 członek założyciel KIK w Bielsku-Białej.

Od 1982 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej, współpracowniczka RKW Trzeci Szereg „S”, kolporterka prasy podziemnej z Regionów Podbeskidzie, Małopolska i Mazowsze w FSM i środowisku lekarzy; 12 V 1982 po rewizji w domu zatrzymana, następnie internowana w Ośr. Odosobnienia w Miechowicach k. Bytomia, 23 VII 1982 zwolniona. Do 1989 kolporterka prasy podziemnej: głównie „Solidarność Podbeskidzia” i „Informator NSZZ «Solidarność» przy FSM”.

W II 1989 współorganizatorka „S” Służby Zdrowia w FSM i Regionie Podbeskidzie, 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR. 1990-1995 lekarz zakładowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, 1990-1993 wiceprzewodnicząca KZ „S” tamże. 1991-2002 w UD, UW. 2001-2005 lekarz w przychodni Simed w Czechowicach-Dziedzicach, 2005-2008 w Przychodni Wojskowej w Bielsku-Białej. Od 2009 na emeryturze.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry