Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pleśnar Adam

Adam Pleśnar, ur. 17 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1935 w Opolu Lubelskim, zm. 9 III 2013 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Historii (1967) i Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1977).

1953-1954 pomocnik maszynisty w Parowozowni PKP w Rozwadowie; 1959-1961 pracownik SP we Wrocławiu, 1961-1963 Wojewódzkiego Domu Kultury tamże; 1978-1988 specjalista ds. organizacji i zarządzania w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego. 1945-1950 w ZHP, 1949-1950 współzałożyciel konspiracyjnej młodzieżowej organizacji Krucjata w LO w Paczkowie. 6 VI 1951 aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Nysie, Opolu i Jaworznie, 6 XII 1952 zwolniony. W 1955 współzałożyciel Towarzyskiego Klubu Żaków UWr. Po X 1956 współtworzył Klub Młodych Katolików na UWr, połączony następnie z KIK; 30 XI 1956 – 16 I 1957 członek Związku Młodych Demokratów. W 1958 aresztowany po rewizji u rodziców za przechowywanie nielegalnych pism. 28 II 1964, po 6 latach procesu (odpowiadał z wolnej stopy), skazany przez SN na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata; 3 IV 1964 ponownie aresztowany w związku z toczącą się sprawą Karola Głogowskiego i 24 IX 1964 skazany na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu i Wołowie, 3 II 1965 zwolniony po rewizji wyroku i amnestii. 1965-1968 kierownik Klubu Rolnika w Zielonkach k. Krakowa; 1972-1976 starszy inspektor w PKS we Wrocławiu. 1972-1974 przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Esperantystów we Wrocławiu; usunięty z tej funkcji za obronę demokracji wewnątrzorganizacyjnej i autonomii ideowej. 1975-1979 uczestnik protestów przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. 1977-1980 w ROPCiO, lider środowiska wrocławskiego, w jego ramach współtwórca (z K. Głogowskim) grupy Ruchu Wolnych Demokratów. 1978-1979 organizator spotkań Klubu Refleksji Obywatelskiej. 1979-1980 uczestnik spotkań nieformalnej Rady Jedności, skupiającej różne środowiska wrocławskiej opozycji.

W 1980 nie wstąpił do „S”, ponieważ nie akceptował uznania przez nią kierowniczej roli PZPR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Nysie, zwolniony 16 II 1982. Po wyjściu uczestnik jawnej opozycji w ramach RWD. Autor i współautor wielu tekstów politycznych krytykujących system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. totalitarny, domagał się w nich przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Sejmu. 1982-1988 (z Marianem Sobierajskim) 4-krotnie zgłaszał władzom w Warszawie projekt spotkania przy Okrągłym Stole wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych polskich sił politycznych. 1987-1989 członek redakcji podziemnego pisma „Refleksje”.

1988-1995 specjalista i konsultant w firmach doradczych we Wrocławiu. Od 1995 na emeryturze. Po 1989 działacz wielu stowarzyszeń społecznych i politycznych, m.in. RWD, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1945-1956 Jaworzniacy, Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

22 VII 1971 – 24 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Krucjata oraz Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Punkt.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry