Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podsiadło Henryk

Henryk Podsiadło, ur. 3 XI 1943 w Zgniłce k. Więcborka. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną w Koszalinie (1967).

1967–1981 technolog, przew. Rady Pracowniczej Działu Kontroli Jakości Zakładów Zespołów Elektrycznych Unitra-Unitech w Białogardzie.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 z-ca przew. KZ.

14 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w ZZEU-U. 15 XII 1982 zatrzymany, a nast. aresztowany i zwolniony z pracy, osadzony w ZK w Szczecinku i AŚ w Koszalinie, 24 XII 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 3 lata pozbawienia wolności, 22 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 podwyższenie wyroku do 4 lat pozbawienia wolności przez Sąd Najwyższy, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, Wrocławiu i Strzelinie, 14 III 1983 ułaskawiony uchwałą Rady Państwa, 25 III 1983 zwolniony warunkowo. 1983–1986 ponownie w ZZEU-U. 1983–1989 organizator mszy za Ojczyznę. 1986–1990 własna działalność gospodarcza. 1989 współorganizator KO w Białogardzie.

1990–1992 radny Rady Miejskiej Białogardu, z-ca burmistrza. 1992 pracownik Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem w Koszalinie (oddział w Białogardzie), 1993–1995 pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Białogardzie, 2000–2001 st. inspektor w Urzędzie Pracy w Białogardzie. 1998–2007 wiceprzew. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin. 2002–2008 st. inspektor w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (delegatura w Koszalinie).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

17–31 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Antena.

Rafał Marciniak

Opcje strony

do góry