Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przydział Zbigniew

Zbigniew Przydział, ur. 22 IX 1925 w Łowiczu, zm. 10 III 2012 we Wrocławiu. Ukończył Państwową Szkołę Techniczno-Przemysłową w Łodzi (1946).

1939-1945 członek Szarych Szeregów. Od 1946 asystent warsztatowy w Państwowym Liceum Komunikacyjnym we Wrocławiu, następnie magazynier w Motozbycie tamże, 1947-1990 pracownik Wrocławskiej Stoczni Rzecznej.

26-31 VIII 1980 członek Prezydium MKS w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. Od IX 1980 w „S”; członek KZ we WSR, członek MKZ Wrocław i KKP; w 1980 prowadził spotkania informacyjne i szkolenia dot. tworzenia struktur „S”; w II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981, w czasie strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, uczestnik negocjacji w Jeleniej Górze i Warszawie MKS Jelenia Góra/Połączonego KS Dolny Śląsk z komisją rządową.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, ponownie we Wrocławiu i Darłówku, zwolniony 13 VII 1982. Od 1982 współorganizator pomocy dla represjonowanych, zbierał składki; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Obecności”, „Z Dnia na Dzień”, „KOS-a”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”), wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. Współinicjator wmurowania w kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu tablicy ku czci uczestników Powstania Warszawskiego. X 1984 – 1987 współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu, III 1987 – 1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” Dolny Śląsk.

Od 1990 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

10 III – 13 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Talon; 1986-1989 przez p. V DUSW Wrocław-Psie Pole w ramach KE krypt. Dostawa.

Bartosz Kruk

Opcje strony

do góry