Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Radke Andrzej

Andrzej Radke, ur. 9 IX 1963 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierunek socjologia (1990).

1982-1989 działacz podziemnego ruchu wydawniczego, redaktor, grafik, drukarz, kolporter, 1982-1983 członek Komitetu Oporu Społecznego Lech, współzałożyciel podziemnego pisma młodzieżowego „Lech”. Od 1984 drukarz pisma HCP „Hipolit”. 30 IX 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu na 2 lata więzienia, osadzony w AŚ w Poznaniu, zwolniony 18 VI 1986. 1986-1988 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. 1986-1989 redaktor i drukarz podziemnego pisma studenckiego „Podaj Dalej”, IV 1987 – 1989 współzałożyciel Poznańskiej Rady NZS, drukarz, kolporter, organizator niezależnych manifestacji, happeningów i koncertów. 9 V 1988 współorganizator strajku na UAM, dwukrotnie zawieszony w prawach studenta, następnie uczestnik głodówki na pl. Mickiewicza w Poznaniu. V 1988 – II 1989 członek Komitetu Rejestracyjnego NZS UAM; od 16 II 1989 członek Komisji Uczelnianej NZS UAM; od 22 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1989 członek Prezydium KU NZS UAM.

III 1989 – VI 1990 członek KO w Poznaniu. 1990-2003 dyr. wydawnictwa reklamowego Baza, od 2003 prezes firmy Baza-Druk.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

18 III 1985 – 21 V 1986 rozpracowywany przez s. VII Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Związek; 22 V 1986 – 1 II 1987 przez s. III Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Świadek; 20 I 1988 – 9 I 1990 przez s. III Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Przegrani.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Opcje strony

do góry