Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rzepa Tadeusz

Tadeusz Rzepa, ur. 18 VII 1945 w Jaworsku k. Tarnowa. Ukończył SP tamże (1959).

1963-1964 pracownik Huty Baildon w Katowicach, 1964-1965 Huty im. Lenina w Nowej Hucie, 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa, 1967-1970 pracownik Bielskich Zakładów Remontowych w Bielsku-Białej, 1970-1995 KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śl.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK 1 Maja, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK 1 Maja; 1982-1988 współpracownik tajnej struktury „S” w kopalni, kolporter prasy podziemnej, uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W VIII 1988 współorganizator strajku w KWK 1 Maja, członek KS, delegat do MKS w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, po strajku zwolniony z pracy, przywrócony po 2 tyg. Od XII 1988 członek Tymczasowej KZ „S” w KWK 1 Maja. W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

1989-1995 przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” w KWK 1 Maja, członek KZ; delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1995 na emeryturze, 1995-1999 członek Zarządu Koła Emerytów i Rencistów „S” KWK 1 Maja.

Waldemar Kapłon

Region Śląsko-Dąbrowski, Wodzisław Śląski

Opcje strony

do góry