Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smela Janusz

Janusz Smela, ur. 17 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1950 w Orzeszu k. Mikołowa. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1982).

1969-1971 zatrudniony w Hucie Baildon w Katowicach, 1971 – VII 1984 w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa Zremb w Tychach. 1971-1984 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. W 1976 uczestnik protestu w Zrembie (przestój w pracy) przeciwko podwyżkom cen.

Od XI 1980 w „S”, inicjator Komitetu Założycielskiego w tyskim Zrembie; wiceprzewodniczący KZ; XII 1980 – IX 1981 członek MKZ Tychy, od III 1981 członek komisji organizującej wybory na WZD, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 14-15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w Zrembie, 17 XII 1981 wezwany do KM MO w Tychach, po przesłuchaniu zwolniony; 1982 – XII 1983 działacz podziemnych struktur zakładowych, następnie miejskich (we współpracy m.in. z Tadeuszem Janasem, Grzegorzem Wacławikiem, Janem Kosibą, Ryszardem Skałeckim); konstruktor małego powielacza, na którym jesienią 1982 wydrukowano kilka nr. pism podziemnych; kolporter ulotek i pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „RIS”, książek; w 1982 współorganizator pomocy internowanym i ich rodzinom; do 1983 współorganizator spotkań z ludźmi nauki i kultury (m.in. prof. Józefem Balcerkiem) w mieszkaniach prywatnych (m.in. Mariana Swobody, Mirosławy Błaszczak i G. Wacławika w Tychach). 13 XII 1983 zatrzymany w pracy, po rewizji w mieszkaniu przewieziony do WUSW w Katowicach, aresztowany, do końca II 1984 przetrzymywany AŚ w WUSW, następnie w AŚ w Katowicach, w VII 1983 przewieziony do AŚ w Mysłowicach, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1985 wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. X 1984 – IV 1985 zatrudniony w prywatnym warsztacie ślusarskim w Tychach, V 1985 – VII 1986 w Gospodarstwie Pomocniczym TKKF w Będzinie.

2 VIII 1986 wyjechał do RFN, od 1989 po ukończeniu kursu językowego i kwalifikacyjnego zatrudniony w koncernie TRW w Hildesheim k. Hanoweru.

23 I 1984 – 8 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III Dep. V w ramach SOR krypt. Drukarz.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry