Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefaniak Lech Jerzy

Lech Jerzy Stefaniak, ur. 18 VI 1951 w Drezdenku. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1975).

1972-1974 współzałożyciel i redaktor magazynu satyrycznego „Nowy Dzwonek Dzwonek „Dzwonek”, podtytuł: „Pismo młodzieży szkolnej”, wydawane w Bielsku-Białej w środowisku młodzieży 24 IV 1988 – 18 XII 1989. Poranny” (nieocenzurowanego); 1975-1977 prezes Klubu Dziennikarzy Studenckich w Poznaniu i redaktor naczelny jednodniówki „Spojrzenia”; 1979-1982 redaktor „Przeglądu Konińskiego”. 1958-1961 w ZHP, 1971-1973 w ZSP. W 1973 uczestnik protestów przeciwko rozwiązaniu Zrzeszenia Studentów Polskich, przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Międzyredakcyjnego Koła Dziennikarzy „S” w Koninie. IX/X 1981 akredytowany na I KZD.

13-25 XII 1981 w ukryciu. 31 III 1982 zwolniony z pracy. 1982-1984 zatrudniony jako stolarz w Poznaniu. 1982-1989 działacz podziemia, kolporter wydawnictw podziemnych, autor w podziemnej prasie, 1983-1985 wykładowca najnowszej historii Polski (w parafii św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu), 1984-1988 współtwórca i redaktor dwutygodnika parafialnego „Szczęść Boże” umieszczanego w gablocie przed kościołem św. Wojciecha; w 1984 redaktor konińskiej „Solidarności Walczącej” (nr. 4-9), współzałożyciel Klubu Dziennikarzy Katolickich; uczestnik działań w ramach Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Wojciecha; w 1987 reaktywował Koniński Klub Ekologiczny (otrzymał zakaz działalności); 1984-1989 kierownik Klubu U Lecha Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 1985-1989 prezes Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1987 wydał w podziemiu tomik ''Przedmurze'', publikował wiersze w podziemnych pismach (m.in. w „Kulturze Niezależnej”, „Miesięczniku Małopolskim”, „Głosie” i berlińskim „Poglądzie”. W 1988 współorganizator Konińskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność.

1989-1990 prezes Koła Terenowego Polskiego Klubu Ekologicznego, współtwórca Rady Porozumiewawczej Organizacji Niezależnych w Koninie; rzecznik prasowy i kierownik Biura ZR „S” w Koninie. 1990-1994 radny Miasta Konin i przewodniczący Komisji Budżetu i Analiz Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia Miejskiego KO. 1990-1998 dyr. Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Koninie. Od 1990 w ZChN, członek Rady Naczelnej. 1991-1995 pełnomocnik Likwidatora Majątku b. PZPR w woj. konińskim. W 1999 inspektor Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Koninie; 2000-2006 starszy inspektor woj. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegatura w Koninie. Od 2001 członek SPP. 2006 - 2018 dyr. Muzeum Okręgowego w Koninie. Od 2015 prezes konińskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym; od 2020 twórca, redaktor zeszytów "Stan wojenny i okolice".

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998),  wyróżniony Honorową Odznaką im. Ryszarda Stachowiaka (2009), Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

28 XII 1981 – 23 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. II/III/V KW MO/WUSW w Koninie w ramach KE krypt. Konrad; 23 V 1984 – 5 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Układ II; 5 IX 1989 – 10 I 1990 w ramach SO krypt. Związkowcy.

 

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry