Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stegart Roman

Roman Stegart, ur. 17 V 1954 w Kościerzynie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdyni (1972), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (2007) oraz Uniwersytetu w Białymstoku, Wydz. Pedagogiki i Psychologii (2010).

1969–1995 monter kadłubów okrętowych w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni/Stoczni Gdynia.

W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie i protestów robotniczych na ulicach Gdyni. 1979–1980 kolporter w stoczni. niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. K-2, od I 1981 Komisji Wydziałowej.

1982–1988 współorganizator TKZ w zakładzie, od 1984 przew.; zajmował się m.in. pomocą rodzinom osób represjonowanych, zbiórką składek, drukarz i kolporter podziemnych pism: „Informator Wojenny”, „Kadłub”, „Poza Układem” i ulotek. 1982–1984 współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i wyjazdów na msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1982–1984 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy NSPJ w Gdyni, 1984–1988 przy kościele Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku. Współorganizator spotkań samokształceniowych, odczytów, projekcji filmów niezależnych i zatrzymanych przez cenzurę. 1982–1983 uczestnik emisji audycji podziemnego Radia „S” w Gdyni, Gdańsku i Kościerzynie (posiadał 2 nadajniki radiowe). W 1988 przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie, członek MKO.

1989 członek Tymczasowego ZR Gdańskiego, 1990–1992 prezydium ZR, 1990 delegat na II KZD, od 1995 szef Biura ZR, kierownik Działu Szkoleń, instruktor w dziale Informacji i Promocji Związku w ZR Gdańskiego. 1998–2006 delegat na II, IV i VI WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry