Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sudoł Roman

Roman Sudoł, ur. 10 IV 1943 w Korczowiskach k. Kolbuszowej.  Zm. 4 VI 2019 w Górnie k. Rzeszowa. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Rozwadowie (1962).

1968-1998 pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, wiceprzewodniczący, od V 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej Z-5 w HSW.

14 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. Współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, kilkakrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń, m.in. za odmowę przyjęcia karty powołania na ćwiczenia wojskowe po strajku w HSW w VIII 1988. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele MB Królowej Polski w Stalowej Woli; 1984-1988 współpracownik Tymczasowej KZ „S” w HSW, uczestnik akcji ulotkowych, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”) na Wydz. Z-5; w 1986 sygnatariusz petycji ws. pluralizmu związkowego złożonej w Kancelarii Sejmu PRL podpisanej przez 940 pracowników HSW i WSK PZL Gorzyce. 29-30 IV 1988 uczestnik strajku w HSW; w V 1988 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za działalność w Komitecie Założycielskim „S” Pracowników HSW; 13 VII 1988 uczestnik strajku, przywrócony do pracy na innym wydz. 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku w HSW, członek KS odpowiedzialny za straż strajkową.

1989-1998 członek KZ w HSW, 1991-1998 w Prezydium KZ. 1989-1992, 1995-2002 delegat na WZD Regionu. Od 1989 przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika św. Floriana, odsłoniętego w VIII 1992 na placu przed budynkiem Dyrekcji Naczelnej HSW. W 1997 współorganizator pomocy dla powodzian. Od 1999 na emeryturze, rolnik.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

25 V 1982 – 12 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE krypt. Roman; 12 III 1984 – 20 IX 1985 przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Kontroler; w 1988 w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry