Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szmidt Małgorzata

Małgorzata Szmidt, ur. 14 VII 1942 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1965).

1965-1967 aplikant sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie z siedzibą w Słupsku; 1967-1970 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy (Oddział Toruń); od 1970 adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.

1982-1985 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. i Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom w Toruniu. W l. 80. jako adwokat zaangażowana w obronę represjonowanych przez władze działaczy opozycji, pozbawianych pracy związkowców z „S”, aresztowanych studentów, m.in. w sprawach oskarżonych na podstawie dekretu o stanie wojennym (1982), uczestników manifestacji 1 i 3 V (rozprawy przed kolegium ds. wykroczeń – 1982), w tzw. procesie grupy elanowskiej (1982), procesie wydawnictwa Grot (1985), procesach m.in. Marka Beraka (1983), Krystyny Kuty (1984), Stanisława Śmigla (1984); podejmowała interwencje na rzecz osób porywanych przez SB i groźbami zmuszanych do współpracy.

Wyróżniona Medalem XX-lecia „Solidarności” (2000), odznaką Zasłużony dla Adwokatury (2008).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry