Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świstak Wiesława

Wiesława Świstak, ur. 2 VIII 1937 w Otwocku. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Warszawie (1958, bez matury).

1958-1964 pracowniczka wychowania pozaszkolnego; 1964-1992 zatrudniona w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Komisji Wydz. W-3.

Po 13 XII 1981 członek TKZ, zaangażowana w zbieranie składek związkowych; w 1982 odpowiedzialna za wykonanie i odbiór sztandaru związkowego, w 1986 współorganizatorka poświecenia sztandaru; 1984-1985 współorganizatorka druku i kolporterka niezależnego pisma „Wiosna”. 1982-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. w kościele św. Klemensa w Warszawie; współorganizatorka pomocy socjalnej dla represjonowanych.

W 1989 uczestniczka przygotowań do wyborów 4 VI, członek komisji wyborczej. 1989-1991 uczestniczka reaktywowania „S” w ZWLE, sekretarz KZ. Od 1992 na emeryturze.

Od 6 VIII 1985 rozpracowywana przez Wydz. V SUSW w ramach KE krypt. Babcia; od 17 IV 1989 w ramach SOR krypt. Lina.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry