Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świtek Marian Leszek

Marian Leszek Świtek, ur. 18 IV 1949 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1986).

1966–1967 mechanik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku, 1967–1968 ślusarz narzędziowy w Wytwórni Wyrobów Bursztynowych tamże, 1969–1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971 ślusarz w Zakładzie Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku, nast. sztauer w Zarządzie Portu Gdańsk, 1973–1981 operator urządzeń w Zarządzie Portu Gdańsk.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS w Rejonie IV (Port Północny), członek ogólnoportowego KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

14–19 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. Od 19 XII 1981 w ukryciu. 20 XII 1981 zwolniony z pracy. Od 26 I 1982 poszukiwany listem gończym. III 1982 – II 1983 członek RKK. 11 II 1983 zatrzymany, 12 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Gdańsku, nast. w AŚ tamże, 31 X 1983 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Braniewie; 6 VIII 1984 SMW darował resztę kary na mocy amnestii. Od 1984 jawny przedstawiciel TKZ, doradca prawny struktur podziemnych, także represjonowanych i ich rodzin. 1985–1986 portier-rewident w Konfekcyjnej Spółdzielni Pracy Przyszłość w Sopocie. 1987–1989 kierownik administracyjny w Zakładzie Robót Kolejowych Torus w Gdyni.

1989–1991 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, 1991–1996 dyr., prezes zarządu w Zarządzie Portu Gdańsk, 1996–1998 dyr. zarządu w Port Gdański Eksploatacja, 1998–2003 prezes zarządu w Zarządzie Portu Gdańsk, od 2006 członek zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

19 XII 1981 – 26 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Podżegacze; 27 VIII 1982 – 26 III 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Student.

Adam Borowski|Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry