Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zbroja Czesław

Czesław Zbroja, ur. 20 VII 1952 w Nowej Hucie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Nauk Społecznych (2004).

1967-1976 (do 1970 jako uczeń szkoły przyzakładowej) zatrudniony w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie, 1976-2007 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. 1978-1979 w PZPR.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie; pozbawiony przywilejów związanych z Kartą Hutnika; 1982-1984 współorganizator Uniwersytetu Latającego w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu; do 1989 kolporter ulotek i prasy podziemnej, m.in.: „Wolnego Związkowca”, „RIS-u”, „Tygodnika Mazowsze” na terenie Huty. W 1984 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, 1986-1988 przewodniczący; współorganizator Mszy za Ojczyznę i spotkań m.in. z prof. Markiem Drozdowskim, Henrykiem Wujcem, doc. Janem Strzeleckim; w VI 1984 rewizje w mieszkaniu i na stanowisku pracy, w VIII 1988 zatrzymany na 48 godz. w związku z kolportażem ulotek dot. strajku w KWK Manifest Lipcowy. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; 1987-1989 członek Tymczasowej KZ „S” w HK, w 1989 członek Komitetu Założycielskiego.

1989-1991 członek KO w Dąbrowie Górniczej; w 1989 przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. M-32; 1989-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1998-2001 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Dąbrowskiej. 1989-1990 członek Rady Pracowniczej w HK. 1998-2001 w AWS, członek Zarządu w Dąbrowie Górniczej, 1998-2002 radny Miasta Dąbrowa Górnicza z listy AWS; 2001-2002 w PO, współzałożyciel i członek Zarządu w Dąbrowie Górniczej; od 2003 w PiS. Od 2008 na świadczeniu przedemerytalnym.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry