Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Raźny Anna

Raźny Anna, ur. 2 II 1944 w Batowicach k. Krakowa. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologicznego, kierunek filologia polska (1967). Równocześnie 1965–1970 studiowała na UJ filologię rosyjską, doktorat na Wydziale Filologicznym UJ (1976), habilitacja (1989), prof. nadzw. (1999).

1976–2000 pracownik naukowy Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Rosyjskiej UJ.

Od 1975 uczestniczka kierowanej przez ks. prof. Józefa Tisch­nera akademickiej grupy dyskusyjnej przy parafii św. Marka w Krakowie, udział w dyskusjach nad rolą nauki w ewangelizacji oraz m.in. zjawiskiem homo sovieticus. Współpracując z jedną z gł. postaci tzw. białej rusycystyki (wolnej od metodologii marksistowskiej), prof. Ryszardem Łużnym, m.in. zimą 1978/1979 przewoziła do Arsenija Tarkowskiego ankiety dla rosyjskich pisarzy w Moskwie dot. reakcji na wybór Karola Wojtyły na papieża.

Od X 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej „S” na Wydz. Filologicznym UJ. Uczestniczyła m.in. w organizowaniu i przekazywaniu pomocy dla osób potrzebujących oraz w przygotowaniach do strajku generalnego III 1981. Udział w organizowanych przez „S” UJ niezależnych wykładach nt. kultury, literatury i historii Rosji oraz Europy Wschodniej, m.in. przy parafiach, w Arce Pana w Nowej Hucie, kościele bł./św. Maksymiliana Kolbego, klasztorze oo. Cystersów w Mogile, kościele św. Józefa w Podgórzu. 11–12 XII 1981 współorganizatorka i uczestniczka sesji na UJ pt. „Oblicza Rosji”, zorganizowanej przez krakowskich rusycystów we współpracy ze strajkującymi studentami z Towarzystwa Humanistycznego NZS.

Po 13 XII 1981 członek TKZ UJ od pocz. jej istnienia i jedna z najaktywniejszych jej działaczek. Członek redakcji pisma podziemnej „S” UJ „Wolna Myśl”, współpraca także z „Miesięcznikiem Małopolskim”.

VI 1989 udział w kampanii wyborczej KO „S”, organizowanie jej w podkrakowskich miejscowościach.

1993–1996 prodziekan ds. studenckich na Wydz. Filologicznym UJ. Od 2004 wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek Rady Naukowej i Zespołu Wspierania Radia Maryja. 2005–2014 kierownik Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej w Instytucie Studiów Regionalnych, nast. Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydz. Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 2005–2012 dyr. Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Od 2014 na emeryturze.

Członek wielu komisji i stowarzyszeń naukowych, m.in.: od 1976 Komisji Słowianoznawstwa, od 1995 Komisji Historycznoliterackiej PAN – Oddział w Krakowie (Wydz. I – Nauk Społecznych), od 2002 Komisji Kultury Słowian PAU, od 2014 Międzynarodowego Komitetu Emigrantologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Od 2012 członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, 1986–2002 International Dostoevsky Society, redakcji „Politei”, redaktor naukowy serii „Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” w Wydawnictwie UJ.

Po 1989 w ZChN, ROP, nast. LPR, 2008–2010 przew. Rady Politycznej LPR.

Autorka m.in. książek: Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki (1988), Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy (1999).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Henryk Głębocki

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry