Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czachorowski Janusz

Janusz Czachorowski, ur. 13 XII 1950 w Sycowie, zm. 14 X 2022 w Strzelinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia (1974).

1974–1982 nauczyciel w LO w Strzelinie.

Od IX 1980 w „S”; od 16 IX w „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w LO, nast. przew. koła „S”, od 6 I 1981 członek prezydium Międzyszkolnej Komisji POiW w Strzelinie. Od 5 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 z-ca przew. Placówki Terenowej Komisji Koordynacyjnej tamże, od 16 VI 1981 rzecznik prasowy zarządu Placówki TKK; w VI delegat na I WZD Województwa Wrocławskiego. I – IV 1981 autor w niezależnym piśmie „Biuletyn Dolnośląski”, IV – VII współzałożyciel, autor i redaktor nacz. pisma „Solidarność Ziemi Strzelińskiej”/IX – XII „Biuletynu Strzelińskiego Solidarność”. Od IX 1981 przedstawiciel „S” w Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania MRN w Strzelinie; od 2 X inicjator, współzałożyciel i członek KOWzP tamże.

15 XII 1981 przesłuchiwany, 4 I 1982 zatrzymany, przetrzymywany w areszcie KW MO we Wrocławiu, 6 I internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia tamże i Nysie, 10 II zwolniony. 31 VIII uczestnik mszy za Ojczyznę, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na tzw. lodowisku w Strzelinie pod krzyżem upamiętniającym mszę zorganizowaną w 1981 przez „S”. 3 IX ponownie internowany (z Wandą Głuszko i Jerzym Dereniem), przetrzymywany w areszcie KW MO we Wrocławiu, Ośrodku Odosobnienia w Nysie (prowadził wykłady z historii Polski XX w.), 16 X 1982 zwolniony. W X 1982 zwolniony z LO, w XI skierowany do SP nr 4 w Strzelinie; na prośbę uczniów i za zgodą proboszcza ks. Jana Tympalskiego przygotowywał maturzystów do egzaminu w salach katechetycznych parafii Podwyższenia Krzyża Świętego tamże; IV 1983 przywrócony do pracy w LO przez Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. 1982–1990 kolporter podziemnych pism, m.in. „Liczą się Czyny”, „Obecność”, „Region”, „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Echo Terenu”, „Wolna Polska”. 1983–1989 współorganizator, działacz podziemnej MKK Ziemia Strzelińska (struktura podlegała RKS Dolny Śląsk), m.in. uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową, współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, w salach tej parafii – spotkań i wykładów (m.in. z Andrzejem Wiszniewskim, Adolfem Juzwenką, Ewą Szumańską-Szmorlińską, Janem Błońskim, Janem Miodkiem, Celestynem Napiórkowskim, Romanem Dudą, bp. Adamem Dyczkowskim). 1984–1989 współpracownik Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarność/SW we Wrocławiu (m.in. Zbigniewa Jagiełły). 1986–1989 współzałożyciel, członek KIK w Strzelinie, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. IV 1988 – V 1989 autor (ps. m.in. Liberał, Redaktor) i redaktor nacz. podziemnego pisma „Echo-Terenu”.

V 1989 – 2004 w „S”. W V 1989 współorganizator (z Janem Zawadą) w Strzelinie wieców i spotkań wyborczych z kandydatami do Sejmu i Senatu: R. Dudą, Zbigniewem Lechem, Andrzejem Piszelem, Antonim Lenkiewiczem. 18 IX 1989 – VI 1990 członek Zarządu KO w Strzelinie; 23 XI 1989 – 2004 członek prezydium zarządu MKK Ziemi Strzelińskiej. IX 1989 – I 1993 szef redakcji „Echo Strzelina”. 1990–1994 wiceprzew. Rady Miasta i Gminy Strzelin z listy KO; 1999–2006 wiceprzew. Rady Powiatu Strzelin z list AWS, nast. Forum Obywatelskiego Strzelin 2000. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Niezłomni (2012).

Do 5 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Komitet.

Łukasz Sołtysik|Wojciech Trębacz

Opcje strony

do góry